Đẩy mạnh phong trào thi đua trên các lĩnh vực, xây dựng Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh *

04/06/2018 11:18 Số lượt xem: 534

Lược trích diễn văn Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2018) của đồng chí NGUYỄN NHÂN CHIẾN, Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khu vực tỉnh Bắc Ninh

Mùa xuân năm 1948, khi cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp bước vào giai đoạn quyết liệt, tình hình đất nước đang rất khó khăn, nhằm kêu gọi, động viên toàn thể dân tộc phát huy mọi khả năng, cống hiến to lớn cho cách mạng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc. Để triển khai Chỉ thị này, ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Thực hiện Lời kêu gọi của Người, các phong trào thi đua ái quốc đã phát triển rộng khắp các vùng miền và thu hút mọi tầng tầng lớp lớp nhân dân tham gia. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, các phong trào thi đua như: “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”, “Bình dân học vụ”, “Hũ gạo kháng chiến”… đã cuốn hút, cổ vũ, động viên đông đảo đồng bào và chiến sĩ cả nước hăng say lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm chống giặc đói; thi đua học tập xóa nạn mù chữ, chống giặc dốt và dũng cảm ngoan cường trong chiến đấu diệt giặc ngoại xâm, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy 5 châu, chấn động địa cầu”.

Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, các phong trào thi đua tiếp tục được duy trì và nở rộ trên khắp các lĩnh vực, vùng, miền trong cả nước, như: “Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt” ở miền Bắc; phong trào thi đua Ấp Bắc giết giặc lập công ở miền Nam;phong trào “Sóng Duyên hải” trong sản xuất công nghiệp; “Gió Đại phong” trong sản xuất nông nghiệp; “Cờ Ba nhất” trong quân đội; “Trống Bắc lý” trong giáo dục; “Thanh niên Ba sẵn sàng”; “Phụ nữ Ba đảm đang”, “Nghìn việc tốt” trong Thiếu nhi… Với khẩu hiệu hành động: Nhà nhà thi đua, người người thi đua, ngành ngành thi đua, tất cả cho tiền tuyến, tất cả cho chiến thắng giặc Mỹ xâm lược đã động viên, cổ vũ, huy động toàn bộ sức người, sức của của hậu phương lớn miền Bắc chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam, khơi dậy sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc đoàn kết “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, cả nước cùng xây dựng Chủ nghĩa xã hội.

Trong giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, bên cạnh những thuận lợi, đất nước đang đứng trước nhiều thử thách, khó khăn, đòi hỏi phải phát huy cao độ lòng yêu nước, tinh thần tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc của mỗi người Việt Nam. Trong bối cảnh đó, ngày 4-3-2008 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 258/QĐ-TTg về việc lấy ngày 11-6 hằng năm là “Ngày Truyền thống thi đua yêu nước”. Đây là dịp để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với công tác tổ chức, vận động và hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế. Trong suốt chiều dài lịch sử từ khi giành độc lập, nhất là những thành quả to lớn mà chúng ta đạt được trong hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới tiếp tục khẳng định giá trị và ý nghĩa to lớn của phong trào thi đua yêu nước mà Bác Hồ kính yêu đã phát động cách đây tròn 70 năm.

Cùng với cả nước, cán bộ và nhân dân Bắc Ninh đã phát huy truyền thống văn hiến và cách mạng, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Trong thời kỳ đổi mới, nhất là sau hơn 20 năm tái lập tỉnh, Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể, quân và dân tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, khai thác tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực và đã đạt được những thành tựu quan trọng. Từ một tỉnh có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội rất thấp kém với quy mô nền kinh tế nhỏ bé, cơ cấu kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, cơ sở vật chất nghèo nàn, hạ tầng đô thị lạc hậu, đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn… đến nay, Bắc Ninh đã cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Năm 2017, các mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức cao so với kế hoạch đề ra, hình ảnh một Bắc Ninh năng động, phát triển toàn diện trên các lĩnh vực vẫn được giữ vững, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đứng trong tốp đầu của cả nước, như: giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài, GRDP bình quân đầu người đứng thứ 2 toàn quốc; quy mô nền kinh tế của tỉnh đã vươn lên đứng vị trí thứ 4 toàn quốc với tốc độ tăng trưởng đạt 19,12%, cao nhất cả nước. Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân thể dục, thể thao, báo chí, phát thanh truyền hình, văn học - nghệ thuật, giải quyết việc làm có sự chuyển biến tích cực. Riêng lĩnh vực giáo dục - đào tạo có 4 chỉ tiêu, y tế có 1 chỉ tiêu đứng thứ nhất toàn quốc. An sinh xã hội được đặc biệt quan tâm với nhiều chính sách đi trước và thực hiện cao hơn so với quy định của Trung ương; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao... Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả với 2 đơn vị cấp huyện và 73,5% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Thành phố Bắc Ninh đã được công nhận đô thị loại I. Quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, các mặt công tác nội chính, tư pháp, đối ngoại được đẩy mạnh. Quốc phòng được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được mở rộng và phát huy được sức mạnh tổng hợp. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể và hệ thống chính trị được tăng cường.

Trong không khí trang trọng của buổi Lễ kỷ niệm chúng ta vui mừng báo công với Bác về những thành tựu vượt bậc của toàn tỉnh đã đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước thời gian qua; đồng thời nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích của các tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước được tôn vinh, đây là sự ghi nhận những nỗ lực cố gắng của các tập thể, cá nhân đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong thời gian vừa qua. Tôi tin tưởng rằng thời gian tới các tập thể, cá nhân tiếp tục là những nhân tố tích cực để đi đầu, nhân rộng trong các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp tích cực hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc diễn ra trong bối cảnh Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh đang ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và các Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương Đảng khóa XII. Bên cạnh những thuận lợi, chúng ta cũng gặp không ít khó khăn, thách thức do tác động của tình hình khu vực và thế giới. Để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra, tôi đề nghị tỉnh ta tiếp tục phát huy truyền thống thi đua yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn,“tạo động lực phát triển, phấn đấu xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022”; trong đó, các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh học tập, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc nói chung và sự phát triển của tỉnh nói riêng.

2. Bám sát nội dung, định hướng chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về chủ đề thi đua giai đoạn 2016-2020 là: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; trên cơ sở đó lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả, gắn với thi đua lập thành tích chào mừng 60 năm Bác Hồ 5 lần về thăm và chỉ đạo sản xuất nông nghiệp tại tỉnh ta; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

3. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng công khai, minh bạch, chính xác, kịp thời, quan tâm đến người lao động trực tiếp;thường xuyên phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến;tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kịp thời các biểu hiện tiêu cực trong công tác thi đua, khen thưởng để thi đua khen thưởng thực sự là động lực của sự phát triển.

Kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Đảng bộ, quân và dân Bắc Ninh thành kính tưởng nhớ và biết ơn những ân tình sâu nặng và công lao trời biển của Người. Mỗi người dân Bắc Ninh tự hào về Đảng quang vinh, về Bác Hồ vĩ đại, nguyện mãi mãi đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn. Thực hiện lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; đẩy mạnh phong trào thi đua trên các lĩnh vực, xây dựng quê hương Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

(* Đầu đề do Báo Bắc Ninh đặt)

Thống kê truy cập

Trực tuyến : -2694

Đã truy cập : 43088743