Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Sở Nội vụ

14/03/2019 16:08 Số lượt xem: 319
Ngày 14/3, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Bắc Ninh đã có buổi làm việc tại Sở Nội vụ nhằm đánh giá kết quả, ghi nhận những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Luật thanh niên trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Hạnh Chung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đ/c Dương Đức Nghĩa, Trưởng Ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát kết luận hội nghị.

Hiện nay toàn tỉnh có 265.130 thanh niên, trong đó, thanh niên nông thôn chiếm 40%, thanh niên là công nhân chiếm 17%; thanh niên là học sinh, sinh viên chiếm 21,2%; thanh niên là công chức, viên chức nhà nước chiếm 6,6%…

Luật Thanh niên được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực từ ngày 01/7/2006. Chính phủ đã ban hành các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật thanh niên. Theo đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản nhằm chăm lo, phát triển đội ngũ thanh niên. Bên cạnh đó, cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể các cấp đã ban hành nhiều văn bản nhằm thực hiện trách nhiệm đối với thanh niên. Từ đó, việc triển khai, thực hiện các chủ trương, chính sách đối với thanh niên tại các địa phương, đơn vị ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực. Tỉnh luôn quan tâm đến chính sách quy hoạch, công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng thanh niên nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý, lãnh đạo trẻ, tạo điều kiện cho thanh niên tham gia quản lý Nhà nước và xã hội. Hàng năm, tỉnh đều bố trí kinh phí cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức các lớp tin học, ngoại ngữ… cho đội ngũ cán bộ trẻ. Tính đến năm 2018, tỉnh đã cử hơn 1.200 cán bộ, công chức, viên chức đi học nâng cao trình độ chuyên môn, trong đó, đi nghiên cứu sinh là 23, cao học là 948, chuyên khoa I là 219, chuyên khoa II là 76.

Tuy nhiên, việc triển khai thi hành Luật Thanh niên còn một số khó khăn, hạn chế như việc tuyên truyền, đưa Luật thanh niên vào cuộc sống chưa được thường xuyên và liên tục. Việc lồng ghép các nội dung của Luật Thanh niên trong chương trình, kế hoạch công tác của các đơn vị còn hạn chế. Thanh niên còn thiếu những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho yêu cầu phát triển và hội nhập như trình độ tin học, ngoại ngữ, giao tiếp, hợp tác, tính chủ động sáng tạo, khả năng tự lập, khả năng thích ứng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Từ những hạn chế trên, Sở Nội vụ kiến nghị, cần sửa đổi, bổ sung, làm rõ quyền và nghĩa vụ đặc thù của thanh niên trong Luật và trong các lĩnh vực cụ thể. Xác định rõ đầu mối thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên và trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Luật thanh niên tại địa phương, đơn vị.

Trong buổi làm việc, Sở cũng đã làm rõ một số ý kiến băn khoăn của Đoàn giám sát về kết quả thực hiện các chính sách đối với thanh niên, trách nhiệm của Sở Nội vụ trong quản lý nhà nước về công tác thanh niên…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Dương Đức Nghĩa, Trưởng Ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát  sát ghi nhận những nỗ lực của Sở Nội vụ trong công tác tham mưu, quản lý nhà nước về công tác thanh niên. Trong thời gian tới, đề nghị Sở Nội vụ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, tổng hợp, quản lý nhà nước về công tác thanh niên; thực hiện hiệu quả Luật Thanh niên; chế độ chính sách đối với thanh niên, nhất là chủ động tham mưu về cơ chế, chế độ của tỉnh đối với thanh niên; thu hút thanh niên vào các hoạt động có ích cho xã hội...    Đồng thời, với chức năng là cơ quan QLNN về công tác thành niên, Sở Nội vụ cần làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật thanh niên và các chính sách đến đối tượng thanh niên để tăng thêm lòng tin của  đội ngũ thanh niên với Đoàn, Đảng và chế độ XHCN; có những giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Luật thanh niên trong thời gian tới; có biện pháp trong thu hút và tập hợp thanh niên để đội ngũ thanh niên nhận thức được mình là thế hệ kế tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước./.

Vũ Vân Anh

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6700

Đã truy cập : 43676829