Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh

31/07/2017 17:20 Số lượt xem: 374

Ngày 28/7/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã ký Quyết định số 372/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh

Theo đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh là đơn vị sự nghiệp công lập, hoạt động theo nguyên tắc tự bảo đảm về kinh phí hoạt động, trực thuộc Sở Xây dựng được thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh. Ban có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng thương mại theo quy định.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Phòng Hành chính - Kế toán, phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Phòng Quản lý dự án và phòng Kỹ thuật -  Thẩm định. Biên chế của Ban được xác định trên cơ sở Đề án vị trí việc làm phù hợp với nhu cầu và nhiệm vụ được giao.

Quyết định cũng quy định quyền, trách nhiệm của các thành viên Ban Quản lý dự án: Giám đốc Ban chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Xây dựng và trước pháp luật về quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Ban, là chủ tài khoản của đơn vị; xây dựng, ban hành quy chế làm việc, các quy định về hoạt động của Ban; phân công nhiệm vụ của các Phó Giám đốc và thành viên của Ban; tổ chức, chủ trì các cuộc họp định kỳ và đột xuất của Ban;… Phó Giám đốc của Ban thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi được Giám đốc Ban phân công hoặc ủy quyền; thực hiện chế độ báo cáo về tình hình và kết quả được giao. Các thành viên của Ban được bảo đảm về điều kiện làm việc, được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật; có quyền từ chối công việc được giao khi thấy công việc đó ảnh hưởng đến uy tín, quyền lợi của đơn vị và được sự chấp thuận của Trường phòng phụ trách;…

Chế độ làm việc của Ban được thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Chế độ tài chính được thực hiện theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Các nguồn tài chính của Ban gồm: Vốn đầu tư phát triển của các dự án được giao hoặc được ủy thác quản lý thực hiện; kinh phí thực hiện các nhiệm vụ không thường xuyên (nếu có); ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ trong trường hợp cần thiết (nếu có); các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án gồm chi phí quản lý dự án, chi phí quản lý dự án được ký kết theo hợp đồng ủy thác quản lý dự án (nếu có), các khoản thu tự thực hiện các công việc tư vấn trong hoạt động xây dựng của Ban hoặc các hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư xây dựng cho các chủ đầu tư khác (nếu có); các khoản kinh phí từ nguồn thu hợp pháp và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật. Nội dung chi của Ban gồm chi thường xuyên (tiền lương, tiền công trả lương, chi tiền thưởng,…) và chi không thường xuyên (chi đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị, tài sản dùng cho quản lý dự án, sửa chữa lớn tài sản cố định và các khoản chi khác có liên quan).

Tại Quyết định cũng quy định rõ mối quan hệ công tác của Ban với người quyết định thành lập, người quyết định đầu tư; mối quan hệ giữa Ban đối với chủ đầu tư ủy thác quản lý dự án, chủ quản lý sử dụng công trình; mối quan hệ đối với nhà thầu thi công xây dựng và mối quan hệ đối với cơ quan quản lý nhà nước theo phân cấp./.

Xuân Bách

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1791

Đã truy cập : 42938808