Bộ Nội vụ đề nghị các tỉnh tạm dừng sáp nhập sở

07/12/2018 15:44 Số lượt xem: 472

Ngày 05/12/2018, Bộ Nội vụ đã có Văn bản số 5954/BNV-TCBC về việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW "Một số vấn đề về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Theo đó, thực hiện Kết luận số 34-KL/TW và Nghị quyết số 18-NQ/TW, Bộ Nội vụ đã xây dựng 02 dự thảo Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và dự thảo Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện. Hiện nay 2 dự thảo này đã được trình Chính phủ và báo cáo Ban Cán sự đảng Chính phủ để trình Bộ Chính trị cho ý kiến một số nội dung liên quan đến khung số lượng cơ quan chuyên môn, tiêu chí thành lập tổ chức, biên chế tối thiểu, số lượng cấp phó tối đa của một tổ chức hành chính ở địa phương. Đây là 2 nghị định làm cơ sở để phân cấp cho chính quyền địa phương quyết định sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm phù hợp với đặc điểm đô thị, nông thôn, hải đảo và yêu cầu quàn lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực ở địa phương.

Bên cạnh đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng tại phiên họp Chính phủ ngày 03/12, trong khi Chính phủ chưa ban hành 2 Nghị định này, Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạm dừng việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện./.

Ngô Giang Sơn

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6116

Đã truy cập : 43676767