Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức và người lao động

26/09/2018 11:10 Số lượt xem: 961

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 322/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) và Nghị quyết của Chính phủ về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm thực hiện cải cách chính sách tiền lương và cơ cấu lại ngân sách nhà nước tại địa phương, nhất là chi đầu tư công, sắp xếp, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước; phấn đấu giảm đối tượng hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách nhà nước; thực hiện trả lương theo vị trí việc làm, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công vụ; quản lý chặt chẽ biên chế gắn với cải cách hành chính, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy...

Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh sẽ triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về tài chính, ngân sách, cơ chế tự chủ đối với các cơ quan, đơn vị, phấn đấu có 10% đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện cơ chế tự chủ hoàn toàn vào năm 2021 và đạt mức tối thiểu 20% vào năm 2025.

Bên cạnh đó, đơn vị sự nghiệp công lập đã tự chủ tài chính phải tự bảo đảm nguồn để thực hiện cải cách chính sách tiền lương. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm một phần chi thường xuyên, tiếp tục sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ (riêng ngành Y tế sử dụng tối thiểu 35% sau khi trừ các chi phí đã kết cấu vào giá dịch vụ), tiết kiệm 10% chi thường xuyên nguồn ngân sách tăng thêm hằng năm và sắp xếp từ nguồn dự toán ngân sách nhà nước được giao để bảo đảm nguồn thực hiện cải cách chính sách tiền lương...

Thực hiện tốt cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ.

Xây dựng Đề án đề nghị Trung ương cho tỉnh Bắc Ninh thực hiện cơ chế thí điểm đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tự cân đối ngân sách và bảo đảm đủ nguồn thực hiện cải cách tiền lương, các chính sách an sinh xã hội được chi thu nhập bình quân tăng thêm từ 0,5 - 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý, trên cơ sở xác định nguồn lực sau khi thực hiện chế độ tiền lương mới.

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện rà soát, xây dựng và hoàn thiện danh mục vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo, bản mô tả công việc, xác định cơ cấu công chức, viên chức; xác định khung năng lực theo từng vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo, tinh giản biên chế theo chỉ tiêu đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2838

Đã truy cập : 43180401