Cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ khuyến học Hàn Thuyên huyện Lương Tài

17/06/2019 15:41 Số lượt xem: 128

Ngày 14/6/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 895/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ khuyến học Hàn Thuyên huyện Lương Tài gồm có 8 (tám) Chương, 25 (hai mươi lăm) Điều.

Theo đó, Quỹ Khuyến học Hàn Thuyên huyện Lương Tài là quỹ xã hội, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, nhằm hỗ trợ và khuyến khích phát triển giáo dục và đào tạo, động viên tới người tài ở tất cả các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, khoa học, từ thiện, nhân đạo và các mục đích phát triển thành phố, để tạo động lực, thu hút và khuyến khích nhân tài đóng góp tâm sức, trí tuệ, tài năng sáng tạo của mình cho huyện nhà, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Quỹ được hình thành từ nguồn vận động quyên góp, tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật; đồng thời nhằm tập hợp nhân lực và vật lực của các tổ chức, tập thể và các cá nhân tâm huyết với sự nghiệp "trồng người", góp sức phấn đấu cho phong trào "toàn dân học tập, toàn dân tham gia làm giáo dục", "cả nước trở thành một xã hội học tập” nhằm góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nguồn nhân tài cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập khu vực và quốc tế. Quỹ Khuyến học Hàn Thuyên huyện Lương Tài hình thành nhằm thực hiện các hoạt động trợ giúp cho học sinh, sinh viên thuộc các gia đình nghèo hoặc hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện vượt lên khó khăn học tập tốt, rèn luyện tốt vì ngày mai lập thân, lập nghiệp, thoát nghèo bền vững và đóng góp cho xã hội; tuyên dương, khen thưởng giáo viên dạy giỏi, học sinh, sinh viên học giỏi hoặc có năng khiếu đặc biệt góp phần ươm mầm đào tạo nhân lực, nhân tài cho quê hương đất nước, phục vụ sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo huyện Lương Tài; động viên, khuyến khích những cá nhân trên mọi lĩnh vực hoạt động, công tác, ngành nghề có ý tưởng sáng tạo và khả thi.

Quỹ hoạt động theo nguyên tắc: Không vì lợi nhuận; Tự nguyện, tự tạo vốn, tự trang trải kinh phí và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng tài sản của Quỹ; Công khai, minh bạch về thu, chi, tài chính, tài sản của Quỹ; Theo Điều lệ của Quỹ đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh công nhận, tuân thủ pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của UBND huyện Lương Tài về lĩnh vực Quỹ hoạt động; Không phân chia tài sản của Quỹ trong quá trình Quỹ đang hoạt động; Quỹ được gửi ngân hàng và bổ sung lãi suất hàng năm vào quỹ hội.

Quỹ có chức năng, nhiệm vụ: Sử dụng nguồn vốn của Quỹ để hỗ trợ, tài trợ cho các đối tượng, các chương trình, dự án phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật. Tiếp nhận và quản lý tài sản được tài trợ, viện trợ theo ủy quyền từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động theo hợp đồng ủy quyền phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật. Tiếp nhận tài sản từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, hiến, tặng hoặc bằng các hình thức khác theo quy định của pháp luật để tạo nguồn vốn của Quỹ.

Cũng tại Quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh đã quy định rõ quyền hạn và nghĩa vụ, cơ cấu tổ chức, hoạt động của Quỹ; việc vận động, quyên góp, tiếp nhận tài trợ, đối tượng và điều kiện hỗ trợ; việc quản lý và sử dụng tài chính tài sản; việc chia tách, sáp nhập, hợp nhất;…/.

Ngô Giang Sơn

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6269

Đã truy cập : 43497372