Cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Khuyến học, Khuyến tài Lý Thường Kiệt huyện Yên Phong

12/08/2019 15:37 Số lượt xem: 68

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1174/QĐ-UBND về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Khuyến học, Khuyến tài Lý Thường Kiệt huyện Yên Phong gồm 8 (tám) Chương, 25 (hai mươi lăm) Điều.

Theo đó, Quỹ Khuyến học, Khuyến tài Lý Thường Kiệt huyện Yên Phong (sau đây gọi tắt là Quỹ) là quỹ xã hội có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, phương tiện hoạt động; chịu sự quản lý nhà nước của UBND huyện Yên Phong và các cơ quan, đơn vị có liên quan về lĩnh vực hoạt động; hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, nhằm hỗ trợ và khuyến khích phát triển Giáo dục và đào tạo, động viên người tài ở các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, khoa học để tạo động lực, thu hút và khuyến khích nhân tài đóng góp công sức, trí tuệ, tài năng sáng tạo của mình cho huyện Yên Phong. Quỹ được hình thành từ nguồn vận động quyên góp, tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật; đồng thời nhằm tập hợp nhân lực và vật lực của các tổ chức, tập thể và các cá nhân tâm huyết với sự nghiệp "trồng người", góp sức phấn đấu cho phong trào "toàn dân học tập, toàn dân tham gia làm giáo dục", "cả nước trở thành một xã hội học tập” nhằm góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nguồn nhân tài cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập khu vực và quốc tế.

Quỹ hoạt động theo nguyên tắc: Không vì lợi nhuận; Tự nguyện, tự tạo vốn, tự trang trải kinh phí và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng tài sản của Quỹ; Công khai, minh bạch về thu, chi, tài chính, tài sản của Quỹ; Theo Điều lệ của Quỹ đã được UBND tỉnh Bắc Ninh công nhận, tuân thủ pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của UBND huyện Yên Phong về lĩnh vực Quỹ hoạt động; Không phân chia tài sản của Quỹ trong quá trình Quỹ đang hoạt động; Quỹ được gửi ngân hàng và bổ sung lãi suất hàng năm vào Quỹ.

Quý có chức năng, nhiệm vụ: Sử dụng nguồn vốn của Quỹ để hỗ trợ, tài trợ cho các đối tượng, các chương trình, dự án phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật. Tiếp nhận và quản lý tài sản được tài trợ, viện trợ theo ủy quyền từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động theo hợp đồng ủy quyền phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật. Tiếp nhận tài sản từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, hiến, tặng hoặc bằng các hình thức khác theo quy định của pháp luật để tạo nguồn vốn của Quỹ.

Quyền hạn và nghĩa vụ của Quỹ: Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ đã được công nhận và các quy định của pháp luật có liên quan. Quỹ chịu sự quản lý Nhà nước của UBND huyện Yên Phong về lĩnh vực Quỹ hoạt động. Vận động quyên góp, tài trợ cho quỹ; tiếp nhận tài sản do các cá nhân, tổ chức trong nước và ngoài nước tài trợ, hiến tặng hoặc bằng các hình thức khác theo đúng tôn chỉ, mục đích của quỹ và quy định của pháp luật. Thực hiện tài trợ (cấp học bổng và khen thưởng) đúng theo sự ủy quyền của cá nhân, tổ chức đã ủy quyền và tôn chỉ, mục đích của quỹ, quy định của pháp luật. Được tổ chức các hoạt động theo quy định của pháp luật để bảo tồn và tăng trưởng tài sản, tài chính của quỹ. Lưu trữ và có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ, các chứng từ, tài liệu về tài sản, tài chính của quỹ, nghị quyết, biên bản về các hoạt động của quỹ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Sử dụng tài sản, tài chính tiết kiệm và hiệu quả theo đúng tôn chỉ, mục đích của quỹ; nộp thuế, phí, lệ phí và thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán, thống kê theo quy định của pháp luật. Được quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật và chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân tài trợ và cộng đồng theo quy định của pháp luật. Giải quyết, khiếu nại, tố cáo trong nội bộ quỹ và báo cáo kết quả giải quyết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hàng năm, quỹ phải báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động và tài chính với UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. Quỹ được quan hệ với cá nhân, tổ chức để vận động quyên góp, vận động tài trợ cho quỹ hoặc cho các đề án, dự án cụ thể của quỹ theo quy định của pháp luật…

Cơ cấu tổ chức của Quỹ gồm: Hội đồng quản lý Quỹ và Ban Kiểm soát Quỹ./.

Ngô Giang Sơn

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7279

Đã truy cập : 43520422