Cho phép thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Kinh Bắc

26/02/2020 16:06 Số lượt xem: 116

Ngày 25 tháng 02 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 214/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Kinh Bắc

Theo đó, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Kinh Bắc (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. Trung tâm tự đảm bảo kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật. Trụ sở của Trung tâm đặt tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Trung tâm thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Điều 3 Chương I Thông tư liên tịch số 58/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 28/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Hoạt động của Trung tâmTrung tâm được phép hoạt động khi có đủ các điều kiện theo quy định tại Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; Thông tư liên tịch số 58/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 28/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định điều kiện và thủ tục thành lập, hoạt động, đình chỉ hoạt động, tổ chức lại, giải thể trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.

Lê Đăng Chính

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4967

Đã truy cập : 43676863