Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết TƯ 5 (Khóa XII)

30/06/2017 15:50 Số lượt xem: 679

Sáng 29/6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc theo hình thức trực tuyến để phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự, chỉ đạo.

Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hương Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Hội nghị trực tuyến từ Trung ương và Tỉnh ủy được Đài PT-TH Bắc Ninh truyền hình trực tiếp đến 982 điểm tổ chức hội nghị của các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, hội nghị toàn thể đảng viên của Đảng bộ các xã, phường, thị trấn, chi bộ, Đảng bộ trực thuộc trong toàn tỉnh với tổng số hơn 45 nghìn cán bộ, đảng viên tham dự, đạt 92,3% so với số cán bộ, đảng viên được triệu tập. Sở Nội vụ tham dự hội nghị với 88/90 đồng chí (trong đó, 02 đồng chí đi công tác).

Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Ba nghị quyết chuyên đề về kinh tế được Trung ương ban hành tại Hội nghị lần thứ 5 đều là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, qua đó, góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống, tạo khí thế mới trong toàn Đảng, toàn dân, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung cơ bản của các Nghị quyết, nhất là đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và tính tiền phong, gương mẫu, tự giác thực hiện Nghị quyết của mỗi cán bộ, đảng viên. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, cấp ủy các cấp chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch hành động trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết gắn với đặc điểm tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm khả thi, thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, chủ động đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân để các Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN); Nghị quyết số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; Nghị quyết số 12 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước. Trong đó, khẳng định: Xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN là một nhiệm vụ chiến lược là khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Chiều cùng ngày, Tỉnh ủy tiến hành thảo luận, làm rõ bối cảnh và tình hình, sự cần thiết ban hành Nghị quyết TƯ 5; những kết quả nổi bật thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Đồng thời, tham gia đóng góp ý kiến vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TƯ 5 của Tỉnh ủy, đảm bảo Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.

 Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW5 tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến nhấn mạnh, việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) sẽ góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống, tạo khí thế mới trong toàn Đảng bộ, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 và định hướng phát triển của tỉnh những năm tiếp theo.

Cùng với việc tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân những nội dung cơ bản, cốt lõi các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đảm bảo sát với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị và có tính khả thi cao. Đặc biệt, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch hành động cá nhân và tổ chức thực hiện Nghị quyết, đồng thời chỉ đạo hoàn thành việc viết thu hoạch theo quy định.

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh và bền vững. Trước mắt, tập trung cao cho công tác chỉ đạo, thực hiện Đề án “Xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022” cũng như rà soát các nhiệm vụ còn lại của năm 2017 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội và các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Đ/c Vũ Bá Rồng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động viết bài thu hoạch theo quy định

* Tại điểm cầu Sở Nội vụ tỉnh tỉnh Bắc Ninh, Đảng bộ Sở Nội vụ đã triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) tới toàn thể các đồng chí cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị theo đúng nội dung chương trình kế hoạch đề ra. Trên cơ sở các nội dung của Nghị quyết Trung ương 5 và Kế hoạch của Tỉnh ủy, các tổ đảng đã tiến hành thảo luận, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đảm bảo sát thực, phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị, đồng thời, tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động viết bài thu hoạch theo quy định.

Nguyễn Hằng

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1770

Đã truy cập : 42938787