Hội nghị trực tuyến triển khai công tác cải cách hành chính năm 2018

08/02/2018 15:10 Số lượt xem: 862

Ngày 8-2, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác CCHC năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác CCHC của Chính phủ chủ trì. Dự và chỉ đạo tại điểm cầu Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh phát biểu kết luận tại điểm cầu Bắc Ninh.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ: Năm 2017, công tác CCHC tiếp tục được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ quan tâm, chỉ đạo xuyên suốt, linh hoạt và toàn diện, góp phần đẩy nhanh tiến trình cải cách, hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội, qua đó từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập đất nước.
 
Năm 2017, Chính phủ đã ban hành 17 Nghị quyết phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư; 4 Nghị quyết yêu cầu các Bộ rà soát, loại bỏ các điều kiện kinh doanh bất hợp lý, gây cản trở đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Sau 1 năm triển khai việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, đã có trên 8 triệu lượt hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC được gửi, nhận qua dịch vụ bưu chính công ích. Việc ứng dụng CNTT được các cơ quan, đơn vị tích cực triển khai, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức. Hiện có 17/19 Bộ, cơ quan ngang Bộ cung cấp 926 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; 58/63 tỉnh, thành phố cung cấp 13.830 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.
 
Đối với tỉnh Bắc Ninh, trong năm 2017, công tác CCHC của tỉnh đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong năm, tỉnh đã triển khai 335 dịch vụ công mức độ 3, 27 dịch vụ công mức độ 4; Trung tâm Hành chính công tỉnh và Trung tâm Hành chính công 8 huyện, thị xã, thành phố được thành lập đi vào hoạt động mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đến nay, Trung tâm Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận 15.952 hồ sơ, đã giải quyết 14.670 hồ sơ, đúng hạn và trước hạn đạt 100%.
 
Công tác cải cách tổ chức bộ máy được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thông suốt và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức không ngừng được nâng cao về chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ.
 
Năm 2018, Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ đổi mới mạnh mẽ phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động. Các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, nâng cao chất lượng và hiệu quả thực thi pháp luật, trọng tâm là hoàn thiện thể chế về kinh tế thị trường, quản lý công chức, viên chức, thể chế liên quan đến doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đồng thời, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…
 
Kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác CCHC năm 2017, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.
 
Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng, các kết luận, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh CCHC, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Cùng với việc đẩy mạnh thực hiện rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, khẩn trương đổi mới, sắp xếp và kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực; phân cấp thẩm quyền giải quyết công việc và gắn kết chặt chẽ với các chính sách tinh giản biên chế.
 
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng yêu cầu triển khai hiệu quả Kiến trúc Chính phủ điện tử sau khi ban hành; đẩy mạnh việc xây dựng và sử dụng các phần mềm dùng chung, cơ sở dữ liệu, bảo đảm tính tương thích, đồng bộ và thông suốt; nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, đồng thời thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đề xuất xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính…
 
Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Bắc Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh nhấn mạnh, những năm qua, công tác CCHC luôn được tỉnh xác định là một trong ba đột phá chiến lược để đưa Bắc Ninh trở thành tỉnh phát triển nhanh, bền vững với tốc độ cao. Đặc biệt, ngay từ những ngày đầu của năm mới, tỉnh đã thực hiện việc đổi mới, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn thông qua việc sát nhập một số phòng chuyên môn của các Sở và các cơ quan chức năng tương đồng.
 
Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ để đưa vào kế hoạch, chương trình công tác năm 2018. Trong đó, chú trọng việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết TW 6. Đồng thời, tiếp tục xây dựng các Đề án về CCHC, trong đó có Đề án Chính quyền điện tử; triển khai kết nối một cửa liên thông đến cấp xã; xây dựng các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp.
 
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ là cơ quan thường trực BCĐ chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Hội nghị tổng kết về CCHC của tỉnh năm 2017, triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2018 theo chỉ đạo của Trung ương và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, tổ chức khen thưởng đơn vị dẫn đầu và các cá nhân có nhiều thành tích trong công tác CCHC.

Nguyễn Hằng

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2346

Đã truy cập : 43097288