Hội nghị trực tuyến triển khai Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

15/10/2020 15:55 Số lượt xem: 85

Ngày 14/10, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Điểm cầu chính tại trụ sở Bộ Nội vụ và điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng chí Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bộ Nội vụ. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh có các đồng chí: Nguyễn Hữu Thành - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hạnh Chung - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Trọng Tân - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ; Lãnh đạo Sở Nội vụ và đại diện Lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Trưởng phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố; Chuyên viên khối văn phòng Sở Nội vụ.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thành - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo sau hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020.

Đối với Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương: Luật đã sửa đổi, bổ sung 5/50 điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 38/143 điều của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương với nhiều điểm đáng chú ý như: Quy định thẩm quyền của Chính phủ trong việc quy định khung số lượng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và tiêu chí thành lập; số lượng biên chế tối thiểu, số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa của tổ chức thuộc cơ cấu tổ chức của bộ, ngành, chính quyền địa phương; phân cấp, phân quyền, ủy quyền; mô hình tổ chức chính quyền địa phương; cơ cấu tổ chức HĐND; cơ cấu tổ chức của UBND cấp xã. Luật quy định giảm số lượng đại biểu HĐND các cấp ở từng loại đơn vị hành chính từ 10% đến 15%.

Đối với Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức: Điều 1 của Luật này sửa đổi, bổ sung 28/86 điều của Luật Cán bộ, công chức; Điều 2 của Luật này sửa đổi, bổ sung 15/62 điều của Luật Viên chức tập trung vào các vấn đề lớn: Đối tượng là công chức và áp dụng quy định của Luật cán bộ, công chức với các đối tượng khác; chính sách trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động cộng vụ; tuyển dụng công chức; nâng ngạch công chức; đáng giá và xếp loại cán bộ, công chức; kỷ luật cán bộ, công chức. Đánh giá viên chức; thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật viên chức; xử lý kỷ luật đối với viên chức sau khi nghỉ việc, nghỉ hưu mới phát hiện có hành vi vi phạm trong thời gian công tác; chuyển đổi mô hình đơn vị sự nghiệp sang mô hình doanh nghiệp và quản lý đơn vị sự nghiệp công lập; ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn đối với viên chức.

Phát biểu chỉ đạo ngay sau Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Hữu Thành - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh: Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thực hiện; Xây dựng kế hoạch tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tổ chức bộ máy và công tác tổ chức cán bộ để nắm vững và thực hiện theo đúng quy định;  Đặc biệt, hướng dẫn cơ quan, đơn vị, địa phương sớm xây dựng phương án, đề án trình UBND tỉnh sắp xếp, cơ cấu tổ chức bộ máy, số lượng công chức làm việc và các chức danh, chức vụ đảm bảo đúng theo quy định tại Nghị định 107/2020/NĐ-CP và Nghị định 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ; Nghiên cứu, nắm vững Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp để tham mưu, tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Tiếp tục thực hiện kế hoạch thi tuyển giáo viên năm 2020 đảm bảo đúng quy định để kịp thời bổ sung đội ngũ giáo viên cho các trường trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đề nghị Trưởng phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát tinh giản biên chế; làm tốt công tác tuyển dụng viên chức vào các đơn vị sự nghiệp./.

Nguyễn Dương

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 8970

Đã truy cập : 43871561