Hội thảo khoa học góp ý, sửa đổi, bổ sung Đề án xác định chỉ số cải cách hành chính

11/11/2020 11:18 Số lượt xem: 227

Ngày 9/11, tại Vĩnh Phúc, Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội thảo khoa học góp ý, sửa đổi, bổ sung Đề án xác định chỉ số cải cách hành chính của Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  

Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ Phạm Minh Hùng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện Lãnh đạo cấp Vụ, chuyên viên các đơn vị: Văn phòng Chính phủ; Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ; Đại diện Lãnh đạo, Trưởng phòng và công chức trực tiếp theo dõi cải cách hành chính của Sở Nội vụ tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; một số chuyên gia và nhà khoa học. Tỉnh Bắc Ninh, dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Trọng Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ và Lãnh đạo, chuyên viên theo dõi công tác cải cách hành chính phòng Tổ chức bộ máy và Cải cách hành chính.

Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Phạm Minh Hùng phát biểu tại Hội thảo

Theo dự thảo sửa đổi bổ sung Đề án, Bộ tiêu chí xác định chỉ số CCHC cấp tỉnh được cấu trục thành 8 lĩnh vực đánh giá, 43 tiêu chí, 102 tiêu chí thành phần (tăng 07 tiêu chí), cụ thể: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính: 06 tiêu chí và 02 tiêu chí thành phần; Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh: 04 tiêu chí và 08 tiêu chí thành phần; Cải cách thủ tục hành chính: 05 tiêu chí và 19 tiêu chí thành phần; Hiện đại hóa hành chính: 05 tiêu chí và 22 tiêu chí thành phần; Tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh: 06 tiêu chí và 07 tiêu chí thành phần.

Thang điểm đánh giá: Thang điểm đánh giá là 100 điểm. Điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là 33.50/100 điểm. Thang điểm đánh giá được xác định cụ thể đối với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần.

Phương pháp đánh giá: Tự đánh giá của các tỉnh và đánh giá thông qua điều tra xã hội học.

Xác định chỉ số CCHC cấp tỉnh: Tổng hợp điểm đánh giá qua điều tra xã hội học và điểm Bộ Nội vụ đánh giá. Chỉ số CCHC được xác định bằng tỉ lệ phần trăm (%) giữa tổng điểm đạt được và tổng điểm tối đa (100 điểm).

Xếp hạng Chỉ số CCHC của các tỉnh: Kết quả Chỉ số CCHC của các tỉnh được xếp hạng theo thứ tự từ cao xuống thấp, chia theo 06 nhóm tương ứng với 06 vùng kinh tế - xã hội, gồm có: Trung du và Miền núi phía Bắc (14 tỉnh), Đồng Bằng sông Hồng (11 tỉnh, thành phố), Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung (14 tỉnh, thành phố), Tây Nguyên (05 tỉnh), Đông Nam Bộ (06 tỉnh, thành phố), Tây Nam Bộ (13 tỉnh, thành phố).

Quang cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự có nhiều ý kiến thực tiễn đóng góp vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Đề án nhằm hoàn thiện Đề án.

Phát biểu tại Hội thảo, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính Phạm Minh Hùng ghi nhận và tiếp thu ý kiến các đại biểu, đồng thời đề nghị các Bộ phối hợp với Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ khẩn trương rà soát các nội dung sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện Đề án trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.

Hữu Trường

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7718

Đã truy cập : 45199989