Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”

23/05/2019 11:20 Số lượt xem: 337

Thiết thực kỷ niệm 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2019), 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019) và 50 năm thực hiện di chúc của Người (1969-2019), ngày 22/5/2019, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Thông qua lễ phát động, nhằm nâng cao phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, bảo đảm tính trang nghiêm và hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Phát huy tính sáng tạo, ân cần, đúng mực phục vụ nhân dân và doanh nghiệp góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIX đề ra. Bên cạnh đó, cũng tôn vinh, biểu dương các cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là tấm gương tiêu biểu đại diện cho các cấp, các ngành, các lĩnh vực, các thành phần kinh tế. Tổ chức phát động phong trào thi đua đảm bảo đúng mục đích, ý nghĩa, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương hình thức.

Kế hoạch nêu rõ Chương trình Lễ phát động; thành phần đại biểu; Kinh phí tổ chức. Thời gian diễn ra từ 19h30 tối ngày 04/6/2019, tại Trung tâm Văn hoá Kinh Bắc tỉnh Bắc Ninh.

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm triển khai, thực hiện kế hoạch và thực hiện tốt nhiệm vụ đã được phân công. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc báo cáo về UBND tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ) để kịp thời giải quyết./.

Bùi Thị Thục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6369

Đã truy cập : 43497409