Kế hoạch thi nâng ngạch công chức tỉnh Bắc Ninh năm 2017

27/07/2017 10:42 Số lượt xem: 2154

Ngày 25/7, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 218/KH-UBND về việc Tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính của tỉnh Bắc Ninh năm 2017.

Năm 2017 là năm đầu tiên tỉnh Bắc Ninh tổ chức nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính

Theo đó, Đối tượng dự thi gồm:

- Công chức làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh, được xác định theo quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức (sau đây viết tắt là Nghị định số 06/2010/NĐ-CP); Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP;

- Cán bộ theo quy định của Luật Cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện đã được bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch công chức hành chính (ngạch chuyên viên) và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm (bao gồm cả đại biểu Quốc hội chuyên trách, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện chuyên trách);

- Cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý ở cấp tỉnh và cấp huyện thuộc diện trong quy hoạch, được cơ quan có thẩm quyền điều động, luân chuyển về giữ các chức vụ, chức danh cán bộ lãnh đạo ở cấp xã.

Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự thi:

a) Điều kiện dự thi:

Cán bộ, công chức đăng ký dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2017 phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Đang giữ ngạch chuyên viên (mã số ngạch: 01.003), có khả năng đảm nhận hoặc làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của ngạch chuyên viên chính quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính;

- Được cơ quan sử dụng công chức đánh giá, phân loại ở mức độ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian 03 năm liên tục (năm 2014, 2015, 2016 và đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ đăng ký dự thi); có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc không trong thời gian bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật; có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch công chức cao hơn ngạch công chức hiện giữ;

- Có thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương từ đủ 05 năm (60 tháng) trở lên, trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu là đủ 03 năm (36 tháng), tính đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch.

- Được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức cử dự thi nâng ngạch.

b) Tiêu chuẩn dự thi:

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp ngành, lĩnh vực công tác;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính hoặc có bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý hành chính công, Quản lý công hoặc bằng Cao cấp lý luận chính trị - hành chính;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (sau đây gọi tắt là Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT) hoặc người dự thi có cam kết sử dụng thành thạo ngoại ngữ dự thi từ trình độ bậc 3 trở lên được người đứng đầu cơ quan sử dụng cán bộ, công chức xác nhận bằng văn bản;

- Có chứng chỉ tin học ở trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (sau đây gọi tắt là Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT) hoặc người dự thi có cam kết sử dụng thành thạo kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và được người đứng đầu cơ quan sử dụng cán bộ, công chức xác nhận bằng văn bản;

- Đã chủ trì nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, thẩm tra ít nhất 01 (một) văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, cấp huyện mà cơ quan, đơn vị nơi công chức công tác được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu và đánh giá đạt yêu cầu. Cụ thể như sau:

+ Có quyết định của người có thẩm quyền cử tham gia Ban soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật mà cơ quan nơi công chức công tác được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng và đã được cấp có thẩm quyền ban hành. Trường hợp tham gia xây dựng văn bản mà theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật cơ quan nơi công chức công tác được giao chủ trì không bắt buộc phải thành lập Ban soạn thảo thì phải có văn bản giao nhiệm vụ chủ trì hoặc tham gia xây dựng của người có thẩm quyền.

+ Có quyết định của người có thẩm quyền cử tham gia Ban chỉ đạo, Ban chủ nhiệm, Ban soạn thảo đề tài, đề án, chương trình, dự án cấp tỉnh, cấp huyện trở lên mà cơ quan nơi công chức công tác được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng và đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu hoặc phê duyệt.

+ Có văn bản giao nhiệm vụ của người có thẩm quyền về việc chủ trì hoặc tham gia xây dựng báo cáo thẩm định, thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật, gồm: Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

Chỉ tiêu thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính:

- Chỉ tiêu nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2017 là 100 (một trăm) chỉ tiêu.

- Trường hợp số lượng cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính bằng hoặc thấp hơn so với số lượng chỉ tiêu nâng ngạch đã được Bộ Nội vụ thống nhất, UBND tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Nội vụ điều chỉnh giảm chỉ tiêu nâng ngạch lên chuyên viên chính để đảm bảo số dư cạnh tranh.

Hồ sơ đăng ký dự thi:

Hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch công chức được lập thành 01 bộ, gồm có:

a) Đơn đăng ký dự thi nâng ngạch (theo mẫu).

b) Bản sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2c-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ), có xác nhận của cơ quan sử dụng công chức.

c) Bản nhận xét, đánh giá, phân loại ở mức độ hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức theo các nội dung: Phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức; ý thức kỷ luật; năng lực, trình độ chuyên môn, kết quả công tác, trong đó nêu rõ kết quả đánh giá, phân loại công chức của 03 năm gần nhất (2014, 2015, 2016);

d) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp không có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học thì thay thế bằng bản cam kết có xác nhận của người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức;

đ) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/05/2013 của Bộ Y tế, có giá trị trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi nâng ngạch;

e) Bản sao các quyết định về tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch chuyên viên (mã số ngạch 01.003), quyết định lương hiện hưởng;

g) Bản sao các quyết định, văn bản cử tham gia nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật, đề án, dự án, chương trình đã được cấp có thẩm quyền thông qua, được cơ quan sử dụng công chức xác nhận; kèm theo bản sao văn bản quy phạm pháp luật, đề án, dự án, chương trình đã được cấp có thẩm quyền ban hành.

Hồ sơ đăng ký dự thi của mỗi cán bộ, công chức được bỏ vào một bì đựng riêng có kích thước 250 x 340 x 5mm (theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIA THI. Cán bộ, công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2017 phải dự thi đủ các môn thi sau:

1. Môn kiến thức chung:

- Hình thức thi: Thi viết;

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, năng lực hiểu biết của cán bộ, công chức dự thi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy Nhà nước; các vấn đề về quản lý hành chính nhà nước; về phân công, phân cấp; về công vụ, công chức; về cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; phân tích, bình luận chính sách; phân tích các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực phù hợp với tiêu chuẩn của ngạch dự thi;

- Thời gian thi: 180 phút.

2. Môn chuyên môn, nghiệp vụ:

- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm;

- Nội dung thi: Gắn với tiêu chuẩn về phẩm chất, trình độ, năng lực, hiểu biết của ngạch dự thi;

- Thời gian thi: 45 phút.

3. Môn ngoại ngữ:

- Hình thức thi: Thi viết;

- Nội dung thi: Kiểm tra về các kỹ năng đọc hiểu, thi một trong năm thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT;

- Thời gian thi: 90 phút.

4. Môn tin học văn phòng:

- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm hoặc thi thực hành trên máy tính;

- Nội dung thi: Kiểm tra hiểu biết về hệ điều hành Windows, sử dụng các ứng dụng của Microsoft Office, sử dụng Internet theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT;

- Thời gian thi: 45 phút.

5. Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ, tin học:

Cán bộ, công chức tính đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc tin học khi có một trong các điều kiện sau:

a) Miễn thi môn ngoại ngữ:

- Cán bộ, công chức có tuổi đời từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ;

- Cán bộ, công chức có bằng đại học thứ hai là bằng ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định trong tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch chuyên viên chính (trường hợp chỉ có một bằng đại học là đại học ngoại ngữ thì phải đăng ký thi ngoại ngữ khác);

- Cán bộ, công chức có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài tại Việt Nam;

- Cán bộ, công chức có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 khung Châu Âu trở lên theo quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo còn trong thời hạn 02 năm, do các cơ sở đào tạo ngoại ngữ có uy tín trong nước, các trung tâm khảo thí ngoại ngữ quốc tế cấp chứng chỉ (được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận);

- Cán bộ, công chức có bằng tốt nghiệp thạc sĩ, tính từ ngày 15/4/2011 trở lại đây (theo quy định tại Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, đạt trình độ ngoại ngữ ở mức tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 của khung Châu Âu trở lên);

- Cán bộ, công chức có bằng tốt nghiệp tiến sĩ, tính từ ngày 22/6/2009 trở lại đây (theo quy định tại Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ và Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT, trước khi bảo vệ luận án có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ B2 hoặc bậc 4/6 trở lên theo khung Châu Âu).

b) Miễn thi môn tin học đối với cán bộ, công chức đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

Nguyễn Hằng

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1334

Đã truy cập : 42946057