Kết quả công tác cải cách hành chính tỉnh Bắc Ninh năm 2018

07/12/2018 15:45 Số lượt xem: 345

Công tác chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính:

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 433/KH-UBND ngày 25/12/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bắc Ninh năm 2018 ; Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 19/02/2018 về tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2018; Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 03/4/2018 triển khai thực hiện Quyết định số 53/QĐ-BCĐCCHC ngày 13/02/2018 của Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 31/5/2018  triển khai Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo; Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 11/5/2018 về việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả quản trị, hành chính công cấp tỉnh, duy trì và cải thiện các Chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX năm 2018.

Cải cách thể chế:

Ngày 29/12/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 2036/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 về ban hành các Kế hoạch công tác tư pháp năm 2018 để kịp thời thực hiện và hướng dẫn các quy định của pháp luật trên tất cả lĩnh vực của ngành Tư pháp. Trong năm 2018, tỉnh Bắc Ninh đã ban hành 47 VB QPPL theo quy định của pháp luật. Các ý kiến thẩm định được cơ quan thẩm quyền xem xét, đánh giá cao, góp phần quan trọng xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh đảm bảo đồng bộ, hiệu quả và đúng pháp luật.

Cải cách thủ tục hành chính:

UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Bắc Ninh năm 2018; Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp đã hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018. Trong năm 2018, UBND tỉnh đã công bố các TTHC mới và TTHC sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ của các Sở, ban, ngành trong tỉnh. Hiện nay, số TTHC áp dụng trên địa bàn tỉnh có tổng số: 1752 TTHC, trong đó: 1426 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, 246 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện;  128 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã. Tất cả các TTHC đều được niêm yết công khai trên cổng Thông tin điện tử, Trung tâm hành chính công tỉnh.

Cải cách tổ chức bộ máy nhà nước:

Căn cứ quy định của pháp luật, hướng dẫn của cấp trên và tình hình thực tế của địa phương, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với HĐND và UBND tỉnh xem xét, quyết định thành lập, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện; các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở, Ban, Ngành tỉnh; các đơn vị trực thuộc UBND cấp huyện theo hướng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; đảm bảo tinh gọn, hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Trong năm, tỉnh đã tiến hành sắp xếp lại một số đơn vị, cụ thể:

Sáp nhập các phòng Tổ chức cán bộ và Văn phòng Sở của 04 Sở, ngành; Sáp nhập Trung tâm văn hóa tỉnh Bắc Ninh và Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng tỉnh Bắc Ninh thành Trung tâm văn hóa tỉnh Bắc Ninh; Sáp nhập Bênh viện Y học cổ truyền và Bênh viện phục hồi chức năng tỉnh Bắc Ninh thành Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Ninh; Sáp  nhập Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp Bắc Ninh và Trung tâm Giáo dục thường xuyên Bắc Ninh thành Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Ninh. Giải thể Sở Ngoại vụ; Thành lập Phòng Ngoại vụ thuộc Văn phòng UBND tỉnh; chuyển phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp về Văn phòng UBND tỉnh… sáp nhập phòng Cải cách hành chính và phòng Tổ chức biên chế & TCPCP thành phòng Tổ chức bộ máy và Cải cách hành chính thuộc Sở Nội vụ; sáp nhập phòng Đăng ký kinh doanh và phòng Kinh tế tập thể, tư nhân thành phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư.

100% các cơ quan, đơn vị đều được quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; cơ cấu tổ chức bộ máy, quy chế làm việc, tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan, đơn vị quản lý, điều hành; đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định của pháp luật, hiệu lực, hiệu quả cao; tạo sự đoàn kết, thống nhất trong cơ quan, đơn vị. Hạn chế sự chồng chéo, trùng lắp trong việc thực hiện nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị.

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông:

Hiện nay, số cơ quan, đơn vị có TTHC thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh là: 20 cơ quan.Số TTHC đang thực hiện tiếp nhận là 1367 thủ tục, đạt tỉ lệ 100% số TTHC cấp tỉnh và các cơ quan TW. Đối với cấp huyện và cấp xã: UBND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo thành lập, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, xây dựng phần mềm vv… chính thức đưa 8/8 Trung tâm cấp huyện và 126/126 bộ phận một cửa ở cấp xã đi vào hoạt động ổn định, bước đầu phát huy hiệu quả tốt.100% thủ tục hành chính đã được niêm yết công khai tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện và bộ phận một cửa ở cấp xã;

Kết quả giải quyết TTHC tại trung tâm hành chính công tỉnh tính đến 19/11/2018): tiếp nhận 31.414 hồ sơ, đã giải quyết:     29.802 hồ sơ, trong đó giải quyết đúng và trước hạn đạt 100%; tại Trung tâm hành chính công cấp huyện: tiếp nhận 188.573 hồ sơ, đã giải quyết:168.572 hồ sơ, trong đó: giải quyết đúng hạn: 164.308 hồ sơ, không đúng hạn: 4.264 hồ sơ (chiếm 2,45 %).

Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức:

Tổ chức thực hiện nghiêm túc việc đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý từ trưởng phòng đến giám đốc sở và tương đương phải trình bày chương trình hành động trước khi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử theo quy định tại Quyết định số 634-QĐ/TU ngày 06/12/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Triển khai và tổ chức thực hiện Kế hoạch thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính và thăng hạng viên chức năm 2018 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh được ủy quyền tổ chức, với chỉ tiêu được Bộ Nội vụ thống nhất. Ngày 01 và 02/12/2018 vừa qua, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức kỳ thi nâng ngạch và thăng hạng cho 82 công chức hành chính và 13 viên chức sự nghiệp đảm bảo khách quan, nghiêm túc và đúng quy định.

Trong năm, các Sở, ban, ngành tiếp tục sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức tại các đơn vị sau khi sáp nhập, đảm bảo đúng quy định và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Cải cách tài chính công:

Số cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP: 190 đơn vị. Tình hình triển khai xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản: các đơn vị khối tỉnh đã thực hiện: 53, khối huyện: 137.

Tình hình thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập: Tổng số đơn vị đã giao quyền tự chủ: 599 đơn vị. Trong đó: Đơn vị tự đảm bảo toàn bộ kinh phí: 6 đơn vị; Đơn vị đảm bảo 1 phần kinh phí: 78 đơn vị; Đơn vị do NSNN đảm bảo toàn bộ kinh phí: 515 đơn vị. Kết quả thực hiện: các đơn vị đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế quản lý, sử dụng tài sản để làm cơ sở kiểm soát, quyết toán chi.

Cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm đã góp phần thúc đẩy các cơ quan sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu suất làm việc, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao, tiết kiệm kinh phí, tạo điều kiện tăng cường cơ sở vật chất, từng bước hiện đại hoá quản lý, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức.

Hiện đại hoá hành chính:

Hiện nay 100% các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã có trang thông tin điện tử cung cấp thông tin chỉ đạo điều hành của các cấp phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tăng cường sử dụng văn bản điện tử, giảm sử dụng văn bản giấy: Đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông đã cấp khoảng 9000 tài khoản thư điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức; Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành đã triển khai đến 100% các sở, ban, ngành, 100% UBND cấp huyện và 100% UBND cấp xã. UBND tỉnh đã thực hiện việc mời họp qua tin nhắn điện thoại.

Ngày 6/7 vừa qua, UBND tỉnh tổ chức khai trương ứng dụng Zalo trong cải cách hành chính tỉnh Bắc Ninh. Tỉnh Bắc Ninh chọn Zalo - ứng dụng nhắn tin được khoảng 80% người dân sử dụng là kênh thông tin chính thức với tên gọi “Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Ninh” trên ứng dụng Zalo.

 Tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2009:

Tính đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh Bắc Ninh đã có 167 cơ quan hành chính nhà nước áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 và ISO 9001:2015.Thông qua việc áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 đã tạo ra quy trình, lề lối, tác phong làm việc hiệu quả, văn minh, đúng quy định của pháp luật.

Vũ Vân Anh

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6093

Đã truy cập : 43676919