Lịch làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 08-12/6/2020

05/06/2020 19:12 Số lượt xem: 94

SỞ NỘI VỤ

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ NỘI VỤ

Từ ngày 08 - 12/6/2020

Lãnh đạo sở

Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Giám đốc

Nguyễn Trọng Tân

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Họp tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc

Họp tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Họp tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc

Họp tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Giám đốc

Nguyễn Trọng Bình

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Họp tại Đà Nẵng

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Họp tại Đà Nẵng

Phó Giám đốc

Trần Trung Chính

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6705

Đã truy cập : 43748779