Một số hướng dẫn đối với các cơ quan, tổ chức về chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2018

11/01/2019 10:32 Số lượt xem: 208

Căn cứ vào Thông tư 03/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018 của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ, vừa qua, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh ban hành Công văn số 1124/SNV-CCVTLT về việc báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2018 đến các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Công văn hướng dẫn cụ thể như sau:

  • Đối với các Sở, ban, ngành và các cơ quan tương đương: Tổng hợp báo cáo, số liệu của các Sở, ban, ngành và các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý (Gồm các Ban, Chi cục và các đơn vị sự nghiệp);
  • Đối với các cơ quan, tổ chức Trung ương ngang Sở đóng trên địa bàn tỉnh: Tổng hợp, báo cáo số liệu của cơ quan, tổ chức và các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý đóng tại địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.
  • Đối với các Hội đặc thù và các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh: Báo cáo số liệu của các cơ quan, tổ chức mình.
  • Đối với các Doanh nghiệp nhà nước cấp tỉnh: Tổng hợp, báo cáo số liệu của Doanh nghiệp và các đơn vị thành viên thuộc thẩm quyền quản lý (nếu có).
  • Đối với Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp, báo cáo số liệu của Văn phòng HĐND và UBND, các cơ quan, tổ chức thuộc UBND cấp huyện (gồm các Phòng chuyên môn; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc) và UBND cấp xã.

Có tổng số 15 biểu mẫu được ban hành, trong đó:

+ Công tác văn thư có 05 biểu mẫu (biểu 0901.N/BNV-VTLT; 0902.N/BNV-VTLT; 0903.N/BNV-VTLT; 0904.N/BNV-VTLT; 0905.N/BNV-VTLT);

+ Công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ có 10 biểu mẫu (biểu 0906.N/BNV-VTLT; 0907.N/BNV-VTLT; 0908.N/BNV-VTLT; 0909.N/BNV-VTLT; 0910.N/BNV-VTLT; 0911.N/BNV-VTLT; 0912.N/BNV-VTLT; 0913.N/BNV-VTLT; 0914.N/BNV-VTLT; 0915.N/BNV-VTLT).

 Để đảm bảo cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh nắm rõ thông tin và cách thức thực hiện việc báo cáo thống kê, 15 biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư 03/2018/TT-BNV đã được đăng tải tại mục "Tài liệu và biểu mẫu" trên trang Công thông tin điện tử của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh tại địa chỉ http://snv.bacninh.gov.vn  

Tuyết Mai

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2950

Đã truy cập : 43101939