Ngành Nội vụ tỉnh Bắc Ninh: Nhiều kết quả nổi bật năm 2020.

31/12/2020 14:54 Số lượt xem: 160

Năm 2020, với tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, ngành Nội vụ tỉnh Bắc Ninh đã làm tốt công tác tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhiều kết quả nổi bật năm 2020

Công tác Tổ chức bộ máy: Thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định sáp nhập 06 đơn vị thành 03 đơn vị cấp phòng thuộc Sở; Thành lập Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Kinh Bắc; Xếp hạng cho 06 đơn vị SNCL. Tiến hành thỏa thuận cơ cấu tổ chức bộ máy của 05 đơn vị. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện NĐ số 107/2020/NĐ-CP và số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Công tác Tổ chức biên chế: Trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt đối tượng tinh giản biên chế nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP cho 43 người. Tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh giao chỉ tiêu biên chế cho các cơ quan, đơn vị và địa phương năm 2020, trong đó: công chức 1.481 chỉ tiêu, số lượng người làm việc 23.853 chỉ tiêu và HĐLĐ theo Nghị định 68: 685 chỉ tiêu; giảm 29 chỉ tiêu công chức, 366 chỉ tiêu viên chức và 78 chỉ tiêu HĐ 68 so với năm 2019 đảm bảo theo quy định. Thỏa thuận khung biên chế tự chủ giai đoạn 2020 - 2022 cho 08 đơn vị; thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực VTVL trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo rà soát, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở giáo dục thực hiện hợp đồng lao động giáo viên năm học 2020-2021.

Công tác cải cách hành chính: Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác CCHC giai đoạn 2011-2020. Rà soát, phân tích, đánh giá chấm điểm chỉ số CCHC (PAR INDEX), năm 2019 tỉnh Bắc Ninh đứng thứ 18/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tăng 5 bậc so với năm 2018).

Công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện: Tổ chức thành công kỳ thi tuyển công chức năm 2019 với 44 thí sinh trúng tuyển; kỳ thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2019 với 97 công chức trúng tuyển. Tiến hành rà soát toàn bộ hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức kỳ thi tuyển dụng lại cán bộ, công chức theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư. Đồng thời, chỉ đạo các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyển dụng lại viên chức theo đúng hướng dẫn của Bộ Nội vụ và quy định của pháp luật. Ban hành kế hoạch thi tuyển giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT, giảng viên Cao đẳng Sư phạm năm 2020 với 1.525 chỉ tiêu tuyển dụng, 4.042 thí sinh đăng ký dự tuyển. Đã tổ chức xét tuyển xong 24 thí sinh đủ điều kiện tuyển dụng theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ tại Nghị định 140; tổ chức thi tuyển vòng 1 kỳ thi tuyển giáo viên đảm bảo theo đúng quy định. Phê duyệt kết quả xét tuyển đặc cách 149 giáo viên có HĐLĐ và đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Phê duyệt kế hoạch, kết quả tuyển dụng viên chức 22 cơ quan với 193 chỉ tiêu trúng tuyển. Tham mưu, thực hiện tốt công tác điều động, bổ nhiệm, giải quyết các chế độ, chính sách theo phân cấp quản lý.

Xây dựng chính quyền địa phương: Tham mưu UBND tỉnh xin ý kiến các bộ, ngành Trung ương về Đề án thành lập 05 phường thuộc Thị xã Từ Sơn; Trình UBND tỉnh xin chủ trương lập Đề án thành lập thị xã Quế Võ, thị xã Yên Phong, thành phố Từ Sơn, trực thuộc tỉnh Bắc Ninh; Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; Tham mưu UBND trình HĐND tỉnh phê chuẩn kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung 04 ủy viên UBND tỉnh; Tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê chuẩn kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung 06 Chủ tịch UBND cấp huyện, 07 Phó Chủ tịch UBND cấp huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

Thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định điều chỉnh phân loại 08 đơn vị hành chính cấp xã từ xã loại 3, loại 2 lên xã loại 1. Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh đổi tên thôn Lớ thành thôn Đại Trung xã Cao Đức, huyện Gia Bình; sáp nhập khu phố Yên Lã 1 và Yên Lã 2 để thành lập khu phố Yên Lã, phường Tân Hồng, Thị xã Từ Sơn. Hoàn thiện thủ tục pháp lý và hồ sơ Dự án “Hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” trình cấp có thẩm quyền ký nghiệm thu cấp Nhà nước.

Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 về giao số lượng và bố trí cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã. Nhận xét, đánh giá cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh năm 2020.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; Làm tốt công tác quản lý hội và tổ chức phi chính phủ, công tác thanh niên; công tác thi đua - khen thưởng tiếp tục được quan tâm thực hiện, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phát động phong trào thi đua với chủ đề “Bắc Ninh Đoàn kết - Đổi mới - Tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp”; phối hợp với các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công Đại hội Thi đua Yêu nước tỉnh Bắc Ninh lần thứ V. Tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh được duy trì ổn định, không để xảy ra vụ việc phức tạp. Công tác văn thư lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương dần đi vào nề nếp góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Quyết tâm cao hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ năm 2021

Năm 2021 là năm diễn ra cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2016, có tính bản lề và ý nghĩa quan trọng; cũng là năm nhiệm vụ của ngành Nội vụ được nhận định hết sức nặng nề, với quyết tâm chính trị cao nhất, tập thể công chức, viên chức Sở Nội vụ phấn đấu hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung vào thực hiện:

Nhiệm vụ hàng đầu, tập trung nguồn lực, nhân lực, đảm bảo các điều kiện phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 theo tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 26/6/2020 của Bộ chính trị và Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 10/01/2020 của Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Xây dựng chương trình hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về lĩnh vực ngành Nội vụ.

Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Sắp xếp tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ các cơ quan chuyên môn của UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Tham mưu thực hiện tốt công tác tổ chức biên chế; Hoàn thiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tham mưu UBND tỉnh ban hành Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2030 tỉnh Bắc Ninh.

Phối hợp với các Sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã xây dựng và thực hiện Đề án thành lập thị xã Quế Võ, thị xã Yên Phong và thành phố Từ Sơn, trực thuộc tỉnh. Xây dựng Đề án lập Bản đồ hành chính tỉnh Bắc Ninh.

Tham mưu thực hiện tốt công tác tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm và giải quyết các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thực hiện tốt công tác QLNN về hội và tổ chức phi chính phủ, công tác thanh niên, văn thư lưu trữ, tín ngưỡng, tôn giáo và thực hiện tốt công tác thi đua - khen thưởng nhằm tạo sự lan tỏa, sâu rộng đến các đơn vị, địa phương, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh - chính trị ở địa phương./.

Trọng Dương

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6819

Đã truy cập : 45167330