Nghị định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập

15/09/2020 10:04 Số lượt xem: 153

Ngày 10/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu việc xác định vị trí việc làm và số lượng người làm việc phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập; bảo đảm tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch, hiệu quả và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, người lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập đồng thời bảo đảm cơ cấu hợp lý, trong đó số lượng người làm việc tại các vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung chiếm tỷ lệ tối thiểu 65% tổng số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập.

Bên cạnh đó, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên lập kế hoạch số lượng người làm việc hàng năm; tổ chức thẩm định và trình người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định phê duyệt. Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập có Hội đồng quản lý thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải trình Hội đồng quản lý thông qua trước khi quyết định phê duyệt số lượng người làm việc của đơn vị.

Đặc biệt, theo Nghị định số 106/2020/NĐ-CP, người đứng đầu bộ, ngành, địa phương, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập, Hội đồng quản lý (đối với đơn vị sự nghiệp công lập có Hội đồng quản lý) và Hội đồng trường (đối với trường đại học công lập) thực hiện không đúng quy định tại Nghị định này thì bị xem xét đánh giá, xếp loại ở mức hoàn thành nhiệm vụ hàng năm và xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng và pháp luật.

Tại Nghị định, Chính phủ quy định rõ về 02 căn cứ xác định vị trí việc làm và 03 căn cứ xác định số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Cụ thể, 02 căn cứ xác định vị trí việc làm là: chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập và mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Vị trí việc làm và khối lượng công việc thực tế tại từng vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập; mức độ hiện đại hóa công sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin; thực trạng quản lý, sử dụng số lượng người làm việc được giao của đơn vị sẽ là 03 căn cứ xác định số người làm việc.

Theo Nghị định, chậm nhất đến ngày 30/6/2021, Bộ trưởng các ngành, lĩnh vực phải ban hành văn bản hướng dẫn vị trí việc làm, lãnh đạo quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số người làm việc đối với đơn vị mình; Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung, và hỗ trợ, phục vụ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Nghị định 106/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15.11.2020 và thay thế Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 8.5.2012 quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập./.

Ngô Giang Sơn

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 8861

Đã truy cập : 43871691