Quy chế cung cấp thông tin lên Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

07/08/2017 16:42 Số lượt xem: 570

Vừa qua, Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 323/QĐ-SNV về việc quản lý, cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử thành phần thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh.

Mọi thông tin, dịch vụ được tiếp nhận và cung cấp trên Cổng thông tin điện tử thành phần đều nhằm mục tiêu công khai, minh bạch các hoạt động của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh

Theo đó, Cổng thông tin điện tử thành phần của Sở Nội vụ là phương tiện cung cấp thông tin, công cụ trao đổi, giao tiếp với các cơ quan chức năng, người dân do Sở Nội vụ quản lý, khai thác, sử dụng. Do vậy, những loại thông tin được sử dụng trên Cổng thông tin điện tử thành phần như sau: Thông tin giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức hoạt động và lĩnh vực chuyên môn ngành Nội vụ; tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ vụ tỉnh Bắc Ninh; thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của Bộ Nội vụ và của tỉnh Bắc Ninh về lĩnh vực nội vụ và các lĩnh vực liên quan; các luật, văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác về lĩnh vực nội vụ; thông tin hướng dẫn các thủ tục hành chính và thực hiện cung cấp các dịch vụ công của Sở Nội vụ; thông tin về các hoạt động của Sở và các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực nội vụ và thông tin khác theo quy định.

Tuy nhiên, có những điều không được thông tin trên Cổng thông tin điện tử thành phần (Thực hiện theo Điều 10, Luật Báo chí ngày 28/12/1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999): không được kích động nhân dân chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; Không được kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác; Không được tiết lộ bí mật Nhà nước: bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định; Không được đưa tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm của công dân.

Mọi thông tin, dịch vụ được tiếp nhận và cung cấp trên Cổng thông tin điện tử thành phần đều nhằm mục tiêu công khai, minh bạch các hoạt động của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh, tạo điều kiện để mọi công dân, tổ chức tham gia xây dựng chính quyền; Thông tin do các phòng, ban, bộ phận chuyên môn cung cấp cho Cổng thông tin điện tử thành phần phải đảm bảo nguyên tắc: đầy đủ, chính xác, kịp thời. Trưởng các đơn vị cung cấp thông tin phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung và tính chính xác của các thông tin đã cung cấp; Các đơn vị có trách nhiệm thường xuyên cung cấp thông tin của đơn vị mình cho Ban biên tập để cập nhật lên Cổng thông tin điện tử; Thông tin của các đơn vị cung cấp trên Cổng thông tin điện tử thành phần phải được soạn thảo dưới dạng text (chữ tiếng Việt có dấu) và tuân thủ bộ mã ký tự TCVN 6909:2001.

Bạch Hồng

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1793

Đã truy cập : 42938823