Quy chế phối hợp giữa Sở Nội vụ và Sở Văn hóa, Thể thao

08/02/2021 10:31 Số lượt xem: 195

Ngày 04/02, Sở Nội vụ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó, Quy chế gồm 3 chương, 18 điều quy định về mục đích, nguyên tắc, phương thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa Sở Nội vụ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Quy chế ban hành nhằm mục đích tăng cường hiệu quả phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai Sở; Bảo đảm việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng được kịp thời, hiệu quả; Quá trình phối hợp trên tinh thần đề cao trách nhiệm tôn trọng, đoàn kết, trao đổi thông tin để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng. Quy chế được thực hiện trên nguyên tắc tuân thủ quy định pháp luật, nguyên tắc hoạt động của mỗi cơ quan. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các bên trong công tác phối hợp quản lý nhà nước về tín ngưỡng; Quá trình phối hợp, tham gia giải quyết các nội dung liên quan đến tín ngưỡng phải theo quy định; phối hợp trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan. Đảm bảo sự chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện thống nhất từ tỉnh đến cơ sở; hỗ trợ nhau thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; không cản trở việc thực hiện nhiệm vụ của nhau trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng; Chủ động, thường xuyên, kịp thời, chặt chẽ, đảm bảo yêu cầu chất lượng, tiến độ công việc, đồng thời chịu trách nhiệm về thời gian và nội dung xác nhận hoặc cung cấp thông tin do đơn vị thực hiện; Phối hợp trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan; đối với những vấn đề còn ý kiến khác nhau hoặc vượt quá thẩm quyền phải báo cáo UBND tỉnh  xem xét, quyết định.

Nội dung Quy chế chủ yếu gồm: xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án, dự án, chương trình, kế hoạch liên quan đến tín ngưỡng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tín ngưỡng; khảo sát, thống kê các loại hình tín ngưỡng, cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, đề án, dự án, chương trình, kế hoạch liên quan đến tín ngưỡng; trao đổi thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng; công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo về tín ngưỡng về tín ngưỡng…Quy chế cũng quy định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp; trách nhiệm của Sở Nội vụ; trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; trách nhiệm của các đơn vị chuyên môn thuộc Sở Nội vụ, Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trên cơ sở Quy chế này và căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, đề nghị UBND cấp huyện giaophòng chuyên môn xây dựng quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng trên địa bàn; trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có nội dung phát sinh cần sửa đổi, bổ sung, Sở Nội vụ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất giải quyết

Bạch Hồng

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7592

Đã truy cập : 45364917