Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh

11/01/2019 10:22 Số lượt xem: 177

Ngày 09 tháng 01 năm 2019, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh

Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh là cơ quan thuộc UBND tỉnh Bắc Ninh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh về: Chương trình, kế hoạch công tác; kiểm soát thủ tục hành chính; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức về hoạt động của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh; đầu mối Cổng Thông tin điện tử, kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh; quản lý công báo và phục vụ các hoạt động của UBND tỉnh; giúp Chủ tịch UBND tỉnh (bao gồm cả các Phó Chủ tịch UBND tỉnh) thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền; quản lý văn thư - lưu trữ và công tác quản trị nội bộ của Văn phòng. Văn phòng UBND tỉnh có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Văn phòng UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 2 Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-VPCP-BNV ngày 23/10/2015 của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ, hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Văn bản pháp luật khác có liên quan.

Về cơ cấu tổ chức: Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh có Chánh Văn phòng và không quá 03 Phó Chánh Văn phòng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng theo quy định của pháp luật.

Văn phòng có 05 đơn vị hành chính, gồm: Phòng Hành chính - Tổ chức; Phòng Quản trị - Tài vụ; Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính; Phòng Ngoại vụ và Ban Tiếp công dân tỉnh. Khối chuyên viên nghiên cứu, gồm các bộ phận: Nội chính; Kinh tế tổng hợp; Công nghiệp và Xây dựng cơ bản; Nông nghiệp – Tài nguyên; Văn xã; 02 Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, gồm: Cổng Thông tin điện tử tỉnh và Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc.

Biên chế công chức, số lượng người làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng UBND tỉnh được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc và nằm trong tổng biên chế công chức, biên chế sự nghiệp của tỉnh, do cấp có thẩm quyền giao.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25/01/2019 và thay thế Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Lê Đăng Chính

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2928

Đã truy cập : 43101934