Sinh hoạt chuyên đề tháng 6 của Chi bộ Ban Tôn giáo

17/07/2019 15:13 Số lượt xem: 83

Thực hiện Quyết định số 16-QĐ/ĐU ngày 05/3/2019 của Đảng ủy Sở Nội vụ về việc Phê duyệt Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề của các Chi bộ năm 2019; Căn cứ Chương trình công tác và Kế hoạch số 03/KH-CB ngày 20/02/2019 của Chi bộ Ban Tôn giáo, Tháng 6/2019, Chi bộ Ban Tôn giáo xây dựng nội dung sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Công tác xây dựng và phát huy vai trò của lực lượng chính trị nòng cốt trong tham gia xử lý các tình huống liên quan đến tôn giáo gắn với việc xây dựng ý thức tôn trọng các tôn giáo, phát huy quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo và đời sống tôn giáo của nhân dân” theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với Quy định 101-QĐ/TW, Quy định 55-QĐ/TW, Quy định 08-QĐi/TW với nội dung "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống của Nhân dân theo tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân của sự kết hợp hài hoà những điều tốt đẹp nhất của con người “trần thế” với những giá trị của các tôn giáo. Có một bài báo đã viết: “Hình ảnh của Hồ Chí Minh đã hoàn chỉnh với sự kết hợp đức khôn ngoan của Phật, lòng bác ái của Chúa, triết học của Mác, thiên tài cách mạng của Lênin và tình cảm của một người chủ gia tộc, tất cả bao bọc trong một dáng dấp rất tự nhiên”. Người coi tôn giáo như là nơi gửi gắm nguyện vọng thiết tha của một bộ phận quần chúng lao động mong chờ sự giải thoát khỏi áp bức, bất công, nghèo khổ, từ đó cổ vũ họ tham gia kháng chiến, kiến quốc. Đối với các chức sắc tôn giáo, Người luôn động viên, khơi dậy lòng yêu nước thương nòi, gìn giữ, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Với sự am hiểu về văn hoá và lịch sử sâu sắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận ra sự tương đồng giữa người có đạo với người không có đạo, vì vậy, Hồ Chí Minh có thái độ rất mềm dẻo đối với các tôn giáo. Người đã phát hiện những giá trị tích cực của tôn giáo, biết khai thác và kết hợp chúng với tư tưởng cộng sản nhằm đem lại lợi ích cho cách mạng.

Vận dụng tư tưởng của Người, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước ta có nhiều chủ trương, chính sách tự do tín ngưỡng tôn giáo phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của đồng bào tôn giáo đồng thời tôn trọng, bình đẳng giữa các tôn giáo. Các hoạt động, sinh hoạt tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành, tín đồ, phật tử các tôn giáo luôn nhận được sự quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp, tạo sự phấn khởi cho chức sắc, nhà tu hành, tín đồ, phật tử trong việc sinh hoạt, thực hành các lễ nghi tôn giáo theo đúng Giáo luật và Pháp luật; Bởi vậy, sinh hoạt tôn giáo ngày càng phát triển: quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được đề cao, số người tham gia các hoạt động tôn giáo tăng đáng kể; cơ sở thờ tự tôn giáo tín ngưỡng được xây mới, tu sửa và tôn tạo khang trang; các cơ sở đào tạo chức sắc tôn giáo được mở rộng; hoạt động từ thiện nhân đạo bác ái được quan tâm, chú trọng; đời sống tôn giáo được nâng cao ... Nhiều chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ, phật tử các tôn giáo nhận thức đúng chính sách, luật pháp của Đảng, Nhà nước, chủ động phối hợp với các cấp chính quyền xây dựng chương trình, nội dung hoạt động thiết thực lồng ghép với lễ nghị tôn giáo, tích cực tuyên tuyền, vận động tín đồ phật tử hướng thiện, giảm dần các tệ nạn xã hội; làm tốt cả “việc đạo” và “việc đời”, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết tôn giáo, thể hiện tinh thần “đồng hành” cùng tham gia phát triển KTXH, đảm bảo an ninh trật tự của các địa phương – có được những yếu tố thuận lợi trên là kết quả công tác của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện công tác đối với tôn giáo theo đúng chủ trương mà Đảng ta đã xác định: "Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân. Đạo đức tôn giáo có nhiều điều phù hợp với công cuộc xây dựng xã hội mới".

Để tiếp cận và giải quyết những vấn đề phát sinh tại cơ sở là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với phương châm hành động phù hợp với công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng, trong đó cán bộ làm công tác tôn giáo ở cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị và lực lượng vũ trang chính là lực lượng chính trị nòng cốt – Đây cũng là đầu mối giữ liên hệ, duy trì và củng cố mối quan hệ với chức sắc, giáo sỹ có uy tín trong các tôn giáo trong việc chấp hành tốt các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về tôn giáo.

Thực tế tại Bắc Ninh cho thấy, lực lượng làm tôn giáo từ tỉnh đến cơ sở có mối liên kết, sự phối hợp tương đối tốt. Chỉ đạo xuyên suốt là Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo các cấp mà thường trực là Ban Dân vận, cán bộ làm công tác QLNN về tôn giáo, cán bộ tôn giáo tại các cơ quan MTTQ và các đoàn thể chính trị như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và đặc biệt là lực lượng quân đội và an ninh tôn giáo. Từ năm 2000 đến nay, Ban Tôn giáo đã ký kết chương trình phối hợp theo từng giai đoạn với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh về vận động hội viên, đoàn viên thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước - đây là việc làm thiết thực, sát với thực tiễn công tác. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật cho chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo được tổ chức hàng năm; nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về tôn giáo – tín ngưỡng và nghiệp vụ công tác tôn giáo, hướng dẫn, trích dẫn các văn bản quy phạm pháp luật và chứa đựng quy phạm pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo và QLNN về tôn giáo các cấp được thực hiện.

Tại mỗi cơ sở, khi một vấn đề tôn giáo phát sinh thì việc giải quyết trước mắt sẽ là nắm bắt dư luận và tâm tư nguyện vọng của nhân dân, của chức sắc, nhà tu hành, của tín đồ phật tử - việc làm này là của Ban công tác Mặt trận làng, đây là tổ chức tập hợp các thành phần đại diện chi ủy, chính quyền, những người đứng đầu các chi hội đoàn thể Thanh niên, Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh, Người cao tuổi ...và một số người tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân ở khu dân cư với vai trò là cầu nối giữa Đảng với dân, nắm bắt và phản ánh kịp thời với cấp ủy và chính quyền mọi ý kiến nguyện vọng và kiến nghị của nhân dân. Từ đó có được sự lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể của cấp ủy và chính quyền nhằm đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, phật tử và phù hợp với giáo lý giáo luật của các tổ chức tôn giáo.

Cụ thể là đối với Phật giáo: Một số địa phương xảy ra mâu thuẫn giữa sư trụ trì với phật tử, nhân dân, đã có hiện tượng in truyền đơn và rải truyền đơn nói xấu nhau, nói xấu nhà sư; hay việc xây dựng, sửa chữa và sử dụng đất đai không đúng quy định của pháp luât,… Ban CTMT nắm bắt và phản ánh tình hình với cấp ủy và chính quyền thôn, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền từ đó tìm nguyên nhân và cách xử lý, Ban CTMT lấy Hội Người cao tuổi làm nòng cốt để xây dựng lại khối đoàn kết tại cơ sở chùa.

Đối với Công giáo: Lực lượng nòng cốt là các Đảng viên, các thành viên của Mặt trận và các đoàn thể chính trị là người Công giáo tham gia Ủy ban đoàn kết công giáo, Ban hành giáo xứ, họ, các Hội đoàn để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết những vấn đề có liên quan.

Trong những năm qua, công tác xây dựng và phát huy vai trò của lực lượng chính trị nòng cốt trong tham gia xử lý tình huống, vấn đề liên quan đến tôn giáo tại Bắc Ninh đã mang lại hiệu quả tích cực, tình hình tôn giáo cơ bản ổn định, không có điểm nóng tôn giáo phát sinh. Mối quan hệ giữa Cấp ủy Đảng, chính quyền với các tổ chức tôn giáo ngày càng được gắn kết; Các sự kiện, phong trào của nhà nước có sự chung tay, góp sức của các chức sắc, nhà tu hành; Các hoạt động, lễ nghi của các tổ chức tôn giáo có sự tham dự của các cấp chính quyền, … Các vấn đề phát sinh về tôn giáo cơ bản giải quyết bằng hình thức đối thoại … (điểm này khi xưa Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất quan tâm; Người luôn chăm lo đến đời sống của đồng bào tôn giáo, chăm sóc cả "phần xác" và "phần hồn". Theo Người, "phần xác có no ấm thì phần hồn mới thong dong", từ đó Người chỉ đạo Chính phủ cần có chính sách cụ thể để cải thiện cuộc sống cho đồng bào, tích cực tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống. Người nói: "Phải ra sức củng cố hợp tác xã, phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho xã viên. Đồng thời phải đảm bảo tín ngưỡng tự do. Nhưng hoạt động tôn giáo không được cản trở sản xuất của nhân dân, không được trái với chính sách và pháp luật của Nhà nước" . Đối với "phần hồn" của đồng bào tôn giáo, Người không chỉ đánh giá cao giá trị của văn hóa tôn giáo, mà còn trực tiếp quan tâm tới sinh hoạt tôn giáo. Người đã nhiều lần đến các chùa, nhà thờ với tấm lòng thành kính dự các lễ nghi tôn giáo như: Lễ Phật đản, Lễ Giáng sinh…).

 Những năm qua, để có được sự ổn định trên là do cán bộ làm công tác tôn giáo các cấp đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc nắm chắc tình hình, kịp thời trao đổi thông tin và thống nhất nhận định, chủ động tham mưu, đề xuất xử lý các vấn đề tôn giáo phát sinh và quan trọng hơn hết là đã tạo được mối quan hệ tốt đẹp đối với các tổ chức tôn giáo.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, tình hình tôn giáo còn nổi lên một số vấn đề nhạy cảm tại một số địa phương, cơ sở như: Mâu thuẫn nội bộ, mâu thuẫn giữa sư trụ trì với nhân dân địa phương kéo dài, dẫn đến có đơn thư khiếu nại (tại chùa Chè, Liên Bão; chùa thôn Nghĩa Lập, Phù Khê, …); việc đất đai, xây dựng liên quan đến tôn giáo (tại Giáo xứ Đại Xuân, Họ giáo Từ Phong, Quế Võ, ); việc sinh hoạt đạo Tin lành trái pháp luật (tại Yên Phong, Thành phố Bắc Ninh) và truyền đạo của các hiện tượng tôn giáo mới, đạo lạ như “Hội thánh của Đức chúa trời”, Pháp Luân công… Để xảy ra những vụ việc trên là do lực lượng chính trị nòng cốt ở địa phương chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm và nhiệm vụ của mình đối với công tác tôn giáo; Cấp ủy, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ về công tác tôn giáo, có nơi thiếu sự ổn định, lại phải kiêm nhiệm nhiều công việc khác nhau, nên không thể có thời gian và kinh nghiệm để hiểu biết sâu về tâm tư, nguyện vọng, đời sống tín ngưỡng của chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo; Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị chưa thực sự phát huy hết vai trò vận động thành viên, hội viên, đoàn viên trong các vấn đề liên quan đến tôn giáo; Lực lượng vũ trang quân đội công an đôi lúc, đôi khi còn cứng nhắc, độc đoán trong việc giải quyết vụ việc tôn giáo phát sinh. Do tính chất đặc thù của công việc, có sự chi phối của yếu tố tâm linh, mối quan hệ đan xen giữa gia họ, dòng tộc, thế hệ tuổi tác cùng chung sống trong cộng đồng dân cư… mà Chính quyền và Người có trách nhiệm ở một số địa phương cơ sở dễ bỏ qua, buông lỏng; có nơi, có lúc còn tư tưởng “quá tả” hoặc “quá hữu” đối với tôn giáo, có nơi còn có tư tưởng né tránh dẫn đến ứng xử và giải quyết các vấn đề liên quan đến tôn giáo chưa phù hợp, tạo tâm lý bức xúc trong chức sắc, tín đồ các tôn giáo.

Với việc nhìn nhận rõ được những thiếu sót, hạn chế của lực lượng chính trị nòng cốt, vì thế để công tác xây dựng và và phát huy vai trò của lực lượng chính trị nòng cốt trong tham gia xử lý tình huống liên quan đến tôn giáo gắn với việc xây dựng ý thức tôn trọng các tôn giáo, phát huy quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo và đời sống tôn giáo của nhân dân trong giai đoạn tiếp theo, mỗi cán bộ làm công tác tôn giáo phải thực sự đọc, tìm hiểu và học và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh.

Qua tìm hiểu tài liệu, được biết Người luôn chú trọng lãnh đạo và chỉ đạo việc xây dựng và phát huy vai trò của tổ chức đảng các cấp, các hệ thống chính quyền, của mặt trận và các đoàn thể quần chúng khác ở các địa phương, nhất là vùng có đông đồng bào theo đạo. Người đặc biệt chú ý tới công tác phát triển Đảng ở chính các tín đồ Công giáo. Điều này rất quan trọng trong việc tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với đồng bào tôn giáo. Khi trả lời câu hỏi "người Công giáo có thể vào Đảng được không?" Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: "Có. Người Công giáo nào cũng vào được, miễn là trung thành, hăng hái làm nhiệm vụ, giữ đúng kỷ luật của Đảng. Nước ta kinh tế lạc hậu, kỹ thuật kém, tôn giáo là duy tâm, cộng sản là duy vật, nhưng trong điều kiện hiện tại, người theo đạo vẫn vào Đảng được". Người còn đặc biệt quan tâm đến vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ ở các vùng đồng bào Công giáo. Người chủ trương phát triển cán bộ tại chỗ là chính, để họ trở thành cán bộ "bán chuyên nghiệp" đi vận động tôn giáo. Người thường căn dặn “cán bộ phải thật bền bỉ thì mới có thể giúp đồng bào tôn giáo phân biệt rõ bạn, thù” Trong quá trình tiếp xúc, vận động đồng bào tôn giáo, Người luôn mượn chuyện gần, chuyện xa, chuyện trong kinh thánh để động viên, nhắc nhở đồng bào, chức sắc, những người có đạo

Xuất phát từ nhận thức về sự tồn tại lâu dài của tôn giáo, vì vậy, yêu cầu đối với công tác tôn giáo trong giai đoạn hiện nay không phải là phê phán tôn giáo một cách cực đoan, bài trừ tôn giáo bằng bạo lực, mà phải thông qua công tác vận động quần chúng, tôn trọng những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp của các tôn giáo chính thống; động viên chức sắc, tín đồ, các tổ chức tôn giáo sống tốt đời, đẹp đạo, tham gia đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, khẳng định: “Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào”. Nhờ đó, quần chúng nhân dân, tín đồ và các chức sắc tôn giáo yên tâm, phấn khởi, tích cực thực hiện tốt cả “việc đạo, việc đời”, tin tưởng vào chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lao động, sản xuất phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo; đấu tranh ngăn chặn những hoạt động lợi dụng tôn giáo, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Lịch sử và hiện tại không ít bài học rút ra từ phương pháp giải quyết vấn đề tôn giáo và về cái giá phải trả khi ứng xử sai lầm về vấn đề tế nhị và nhạy cảm này. Do đó, việc nghiên cứu và nắm vững những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tôn giáo, học tập và làm theo tư tưởng của Người có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề có liên quan đến tôn giáo, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị ở địa phương./.

Nguyễn Hương Mai

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4616

Đã truy cập : 43521887