Sinh hoạt chuyên đề tháng 6 của Chi bộ phòng Tổ chức Bộ máy và CCHC – Tổ chức Chính quyền và CTTN

18/07/2019 10:38 Số lượt xem: 104

Thực hiện Quyết định số 16-QĐ/ĐU ngày 05/3/2019 của Đảng ủy Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ năm 2019; Chi bộ Chi bộ phòng Tổ chức Bộ máy và CCHC – Tổ chức Chính quyền và CTTN  sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới đã để lại cho các thế hệ con cháu Việt Nam những tư tưởng cao quý, có giá trị sâu sắc, không chỉ góp phần to lớn và quyết định vào thắng lợi của dân tộc trong những năm qua mà còn có ý nghĩa chỉ đạo lâu dài cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, nhân dân ta. Đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những di sản tinh thần vô giá mà Người đã để lại cho muôn đời sau. Đó là các giá trị được toát lên từ chính sự nghiệp, cuộc đời và nhân cách vĩ đại của Người, là tấm gương sáng cho toàn Đảng, toàn dân noi theo và sửa mình... Một trong những giá trị đó là lời dạy của Bác về đạo đức lối sống, đạo đức nghề nghiệp.

Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về đạo đức cách mạng và giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên giữ một vị trí đặc biệt quan trọng. Tư tưởng đó được thể hiện rất rõ nét trong những bài viết, bài nói ngắn gọn, được diễn đạt rất cô đọng, dễ hiểu theo phong cách riêng của Người. Người đã khẳng định vai trò của đạo đức cách mạng: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Hồ Chí Minh là một mẫu mực trong việc giải thích những khái niệm đạo đức cũ theo lối mới. Theo quan điểm đạo đức Nho giáo, “Trung” có nghĩa là trung với vua, “Hiếu” là hiếu với cha mẹ. Hồ Chí Minh lại quan niệm, đạo đức của chúng ta, đạo đức của người cán bộ cách mạng thì “Trung” có nghĩa là trung với nước, trung với Đảng, “Hiếu” là hiếu với dân. Người quan niệm về chữ “Nhân” là thật thà, thương yêu, hết lòng giúp đỡ đồng chí và đồng bào; kiên quyết chống lại những người, những việc có hại đến Đảng, đến nhân dân; sẵn lòng chịu cực khổ trước thiên hạ, hưởng hạnh phúc sau thiên hạ; không ham giàu sang, không ngại gian khổ, không sợ oai quyền. “Nghĩa” là ngay thẳng, không có tư tâm, không làm việc xấu, không giấu Đảng việc gì; không mưu cầu lợi ích riêng ngoài lợi ích của Đảng; ra sức hoàn thành công việc được Đảng giao phó; nói thẳng, nói thật không sợ phê bình. “Trí” là đầu óc trong sạch, sáng suốt, hiểu lý luận; có phương pháp làm việc; biết xem người, xem việc, biết làm việc có lợi, tránh việc có hại cho Đảng, biết vì Đảng mà cân nhắc người tốt, đề phòng kẻ gian. “Dũng” là dũng cảm, gan dạ; gặp việc phải có gan làm, thấy khuyết điểm phải có gan sửa chữa, gặp gian khổ, khó khăn có gan chịu đựng; dám chống lại vinh hoa, phú quý và khi cần thì phải có gan hi sinh cả tính mệnh cho Đảng, cho Tổ quốc, không bao giờ rụt rè, nhút nhát.

Như vậy, chúng ta thấy, ở Hồ Chí Minh có một sự nhất quán, xuyên suốt trong sự lý giải đạo đức là ở chỗ Người luôn lấy lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lao động và của Đảng làm tiêu chuẩn, làm thước đo. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt lợi ích tập thể, cộng đồng lên trên lợi ích cá nhân, lợi ích cá nhân phải phục tùng lợi ích của tập thể và khi cần thì có thể hi sinh lợi ích cá nhân một cách vui vẻ, tự nguyện cho tập thể. Người yêu cầu: “ Phải thực hành khẩu hiệu: Chí công vô tư, cần kiệm, liêm chính”. Vì nếu “ không giữ đúng cần, kiệm liêm chính thì dễ trở lên hư hại, biến thành sâu mọt của dân”. Rõ ràng, yếu tố đạo đức được Hồ Chí Minh ngay từ buổi đầu cách mạng đánh giá là “cái nền”, “cái gốc” của người cán bộ cách mạng là hoàn toàn chuẩn xác. Những nội dung về đạo đức của người cán bộ, đảng viên được Hồ Chí Minh bàn tới trong nhiều tác phẩm cả về mặt ưu điểm và khuyết điểm, cả về cách nhìn nhận thái độ - nhất là với những khuyết điểm sai lầm vẫn còn nguyên giá trị trong sự nghiệp đổi mới hiện nay của Đảng và dân tộc ta.  

 

Từ lời dạy của Bác đến rèn luyện đạo đức công vụ cho mỗi cán bộ, công chức.

Xã hội có nhiều nghề. Là người dân của một nước dân chủ thì phải có đạo đức công dân. Là người làm cách mạng thì phải có đạo đức cách mạng. Làm nghề y phải có y đức, làm giáo viên phải có đạo đức sư phạm... Chủ tịch Hồ Chí Minh không tách đạo đức ra khỏi chuyên môn (đức phải đi liền với tài), không tách đạo đức ra khỏi một con người cụ thể, trong một nghề nghiệp cụ thể. Người đòi hỏi phải “hồng thắm, chuyên sâu”, có đức phải có tài, có tài phải có đức.

Đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức nói chung và cán bộ, công chức làm công tác TCBM&CCHC nói riêng không phải tự nhiên mà có, mà phải do rèn luyện mới nên. Người cán bộ có ý thức tôn trọng đạo đức nghề nghiệp là người luôn rèn luyện và thể hiện bằng việc làm theo các chuẩn mực về đạo đức xã hội, đạo đức cách mạng; thể hiện ở bản lĩnh và nghị lực của từng cán bộ, công chức.

Cũng như cán bộ, công chức các cơ quan Nhà nước khác, người cán bộ, công chức làm công tác TCBM&CCHC muốn có đạo đức nghề nghiệp trong sáng phải luôn phấn đấu tự hoàn thiện mình về mọi mặt; phải tu dưỡng rèn luyện bền bỉ công phu về lý tưởng xã hội chủ nghĩa, về lập trường cách mạng của giai cấp vô sản, về bản lĩnh và trách nhiệm chính trị, về nghĩa vụ công dân, về lối sống trong sạch, lành mạnh, cần cù, giản dị, chịu khó, về lòng nhân ái bao dung, tình yêu thương con người và đồng loại, về sự quan tâm, sẻ chia đối với mọi người.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, cán bộ, công chức phòng TCBM&CCHC không ngừng phấn đấu, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động công vụ, luôn quán triệt, phải bám sát nguyên tắc: “Kịp thời, chính xác và hiệu quả” trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cụ thể:

Thứ nhất, rèn luyện phẩm chất, đạo đức nghệ nghiệp để luôn chủ động, sáng tạo trong tham mưu cho lãnh đạo

Với chức năng tham mưu giúp lãnh đạo về công tác tổ chức bộ máy, biên chế, cải cách hành chính và công tác Hội; chức năng đó được thể hiện trong mỗi nhiệm vụ cụ thể, như: xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch, tờ trình, quyết định… do đó mỗi cán bộ, công chức phải rèn luyện phẩm chất đạo đức trong sáng và phải trung thực; phải là những người có trình độ chuyên môn, làm việc có tính chuyên nghiệp cao, có đủ năng lực tham mưu và phải có khả năng chỉ đạo, điều phối công việc.

Thứ hai, phải chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, cương lĩnh, kỷ luật của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; chấp hành nghiêm túc các quy chế, quy định và nội quy, kỷ luật của cơ quan.

Sống, làm việc theo Hiến pháp, pháp luật là đạo lý của công dân trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; cùng với việc chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, mỗi cán bộ, công chức phải chấp hành nghiêm túc các các quy định và nội quy, kỷ luật của cơ quan. Luôn ý thức gương mẫu trong việc thực hiện những quy định về những việc phải làm, những việc không được làm của cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ khi làm việc tại cơ quan, đơn vị mình; trong các mối quan hệ với cấp trên, với cấp dưới và với đồng nghiệp.

Thứ ba, cán bộ, công chức phải ra sức học tập, rèn luyện; không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác.

Người cán bộ phải luôn có chí tiến thủ, tinh thần cầu tiến bộ. Người đã dạy rằng “Xã hội ngày càng tiến, công tác của ta cũng ngày càng tiến... Vì vậy, năng lực của ta, sáng kiến của ta, tiến bộ của ta cũng phải luôn phát triển, tiến lên không ngừng. Không tiến, tức là thoái”, “Mỗi một đồng chí ta phải có thái độ khiêm tốn, càng cựu, càng giỏi, càng phải khiêm tốn, phải có lòng cầu tiến bộ, phải nhớ lấy câu nói của ông thầy chúng ta. Tự mãn, tự túc là co mình lại, không cho mình tiến bộ thêm”.

Thứ tư, cán bộ, công chức phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thận trọng, khiêm tốn trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu: “Bất kỳ ai, ở địa vị nào, làm công tác gì, gặp hoàn cảnh nào, đều phải có tinh thần trách nhiệm”. Người giải thích: “Tinh thần trách nhiệm là gì? Là khi Đảng, Chính phủ hoặc cấp trên giao cho ta việc gì, bất kỳ to hay nhỏ, khó hay dễ, ta cũng phải đưa cả tinh thần, lực lượng ra làm cho đến nơi đến chốn, vượt mọi khó khăn, làm cho thành công. Làm một cách cẩu thả, làm cho có chuyện, dễ làm khó bỏ, đánh trống bỏ dùi, gặp sao làm vậy… là không có tinh thần trách nhiệm”.

Quán triệt lời dạy của Bác, các cán bộ, công chức khi được giao nhiệm vụ không nên suy bì xem công việc của mình có quan trọng hay không; đặc biệt với các cán bộ làm công tác TCBM&CCHC. Chúng ta phải xác định công việc nào cũng cần thiết. Vì vậy khi đã làm việc gì dù gặp khó khăn, trở ngại cũng phải quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cán bộ, công chức phải thực hiện đầy đủ các quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm của cán bộ công chức đã được quy định trong các văn bản pháp luật; thực hiện đúng và đầy đủ quy định của pháp luật về trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, công chức. Người cán bộ, công chức phải luôn khiêm tốn trong công việc và trong cuộc sống đời thường; trong quá trình tham mưu, đề xuất xây dựng các cơ chế, chính sách phải xuất phát từ lợi ích của nhân dân, xứng đáng là công bộc tận tụy của nhân dân.

Đạo đức công vụ không phải tự thân nó có. Mỗi cán bộ, công chức phải tích cực tu dưỡng, rèn luyện theo các chuẩn mực đạo đức công vụ để trở thành những cán bộ “vừa hồng vừa chuyên” theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

Lê Tiến Toàn

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4593

Đã truy cập : 43521885