Sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 163 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC tỉnh Bắc Ninh

19/04/2019 15:40 Số lượt xem: 274

Trong 03 năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và có sự phối kết hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa các cơ quan đơn vị và các cơ sở đào tạo nên bước đầu đã đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện. Cụ thể như sau:

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm 2018.

Kết quả thực hiện các mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng.

Đối với cán bộ, công chức từ cấp tỉnh đến cấp huyện: Tập trung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn quy định về trình độ lý luận chính trị; chuyên môn nghiệp vụ; kiến thức quản lý nhà nước; tin học, ngoại ngữ cho CBCC đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn quy định trước khi được bổ nhiệm vào ngạch; cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng được đào tạo, bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm được 615 lượt người, đạt 153% bằng với kế hoạch; Cán bộ, công chức được cập nhật kiến thức pháp luật, được bồi dưỡng về đạo đức công vụ, kỹ năng, phương pháp thực thi công vụ được 819 lượt người, đạt 102% kế hoạch.

Đối với viên chức: Viên chức được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp được 6.774 lượt người, đạt 82% kế hoạch; Viên chức giữ chức vụ quản lý được bồi dưỡng năng lực, kỹ năng quản lý trước khi bổ nhiệm được 1.800 lượt người, đạt 81% kế hoạch; Viên chức được bồi dưỡng về đạo đức nghề nghiệp, cập nhật nâng cao kiến thức kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành được 10.725 lượt người, đạt 179% kế hoạch.

Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, xã: Đại biểu HĐND cấp huyện, xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 được bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động được 3.633 lượt người, đạt 104% kế hoạch; Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được bồi dưỡng cập nhật và nâng cao kỹ năng, phương pháp hoạt động của mình.

Kết quả đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC trong nước.

Về đào tạo: Từ năm 2016 đến năm 2018, có 3.173 CBCCVC được cử đi học lý luận chính gồm: 351 cao cấp, 1752 trung cấp, 829 sơ cấp, 241 bồi dưỡng chính trị. Có 887 CBCCVC được cử đi học sau đại học (334 công chức, 553 viên chức), trong đó: Cao học 770 người, nghiên cứu sinh 117 người. Cử 2.104 CBCCVC đi học (772 công chức, 1.332 viên chức), trong đó: Chuyên viên cao cấp 82 người, chuyên viên chính 844 người, chuyên viên 1.178 người. Cử 34 công chức lãnh đạo cấp Sở, 11 công chức lãnh đạo cấp huyện, 561 công chức lãnh đạo cấp phòng và 24 viên chức lãnh đạo cấp huyện, 68 viên chức lãnh đạo cấp phòng đi đào tạo về kỹ năng lãnh đạo quản lý. Cử 360 viên chức hạng I, 5.305 viên chức hạng II, 1013 viên chức hạng III, 96 viên chức hạng IV đi đào tạo kiến thức theo chức danh nghề nghiệp và cử 476 CBCCVC đi học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh. Đào tạo, bồi dưỡng cho 282 đại biểu HĐND cấp huyện, 3.130 đại biểu HĐND cấp xã.

Về bồi dưỡng: Tổ chức mở 189 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 39.277 lượt người (bằng 189% kế hoạch) với tổng kinh phí là 11.494.857.000 đồng (trong đó, theo kế hoạch: 5.918.272.000 đồng và ngoài kế hoạch: 5.576.585.000 đồng).

Kết quả đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC nước ngoài.

Từ năm 2016 đến năm 2018, cử 251 cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng kiến thức ở nước ngoài về quản lý điều hành chương trình kinh tế - xã hội; quản lý hành chính công; quản lý nhà nước chuyên ngành, lĩnh vực tại các nước: Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc …

Nhìn chung, những năm qua công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Bắc Ninh được thực hiện thường xuyên, liên tục, đáp ứng kịp thời những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao của thực tiễn. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm, kỹ năng lãnh đạo quản lý, kỹ năng thực thi nhiệm vụ, công vụ; Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng đúng đối tượng, thành phần. Đặc biệt, cử CBCCVC đi học sau đại học theo chính sách đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng nhân tài. Thông qua đó, trình độ, năng lực của đội ngũ CBCCVC được nâng lên, góp phần quan trọng để cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Giảng viên, báo cáo viên tham gia giảng dạy phần lớn là cán bộ lãnh đạo, quản lý, các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm về ngành, lĩnh vực của các cơ sở đào tạo thuộc các Bộ, ngành Trung ương và các cơ quan thuộc tỉnh; chú trọng bổ sung, cập nhật kiến thức thực tiễn phù hợp với đặc điểm, tình hình của tỉnh Bắc Ninh, giúp người học có thể vận dụng ngay kiến thức, kỹ năng đã học vào công việc đang đảm nhận tại cơ quan, đơn vị, địa phương nơi công tác; Tiếp tục đổi mới trong công tác theo dõi, quản lý lớp học, đánh giá chất lượng học tập và thông báo tình hình, kết quả học tập của học viên với cơ quan, đơn vị cử CBCCVC đi học…

Tuy nhiên, cũng còn không ít hạn chế, khó khăn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng: Việc tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giữa các khối cán bộ đảng, cán bộ chính quyền, cán bộ đoàn thể ở địa phương chưa có sự thống nhất (cán bộ đảng do Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cán bộ chính quyền do Sở Nội vụ, cán bộ đoàn thể do ngành dọc cấp trên). Có nhiều đầu mối cùng chỉ đạo, dẫn tới việc tổ chức đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức còn chồng chéo và thiếu đồng bộ; Chương trình, tài liệu bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp của một số viên chức chuyên ngành chưa có; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thì thuộc các Bộ, ngành Trung ương quản lý chuyên ngành, đều ở Hà Nội, do vậy rất khó khăn cho địa phương trong việc tổ chức mở lớp và cá nhân viên chức đi học để đáp ứng đủ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hiện giữ. Bên cạnh đó, hiện nay đã có rất nhiều các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng được phép đào tạo, bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính (trong đó có cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc tổ chức chính trị - xã hội). Việc này, sẽ tạo ra sự cạnh tranh giữa các trường lớn, có uy tín với các trung tâm (trường nhỏ, thuộc các tổ chức chính trị - xã hội, chưa rõ được năng lực, đội ngũ giảng viên, chất lượng trong công tác bồi dưỡng) và có thể tự tổ chức mở các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên ồ ạt, rất khó kiểm soát của cơ quan quản lý đội ngũ công chức, viên chức tự ý đi học…

Đến nay công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC của tỉnh đã đi được 2/3 chặng đường. Để đạt được những mục tiêu đã đề ra trong Kế hoạch giai đoạn 5 năm (2016 - 2020), tỉnh Bắc Ninh cần tập trung vào một số giải pháp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng thời gian tới như:

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng;

Thứ hai, khuyến khích CBCCVC nâng cao tinh thần tự học tập.

Thứ ba, đổi mới nội dung bồi dưỡng CBCCVC và tập trung theo hướng chuyên sâu; mỗi chức danh, mỗi vị trí việc làm được bồi dưỡng những kiến thức và kỹ năng phù hợp, thiết thực với công việc.

Thứ tư, tăng cường đưa CBCCVC đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài, đa dạng các hình thức hợp tác trong việc đào tạo, bồi dưỡng như: du học, du học tại chỗ, kết hợp đào tạo, bồi dưỡng với học tập, nghiên cứu ở nước ngoài.

Thứ năm, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các lớp trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng.

Dương Trang

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3718

Đã truy cập : 43521869