Tạm thời xếp hạng Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh

29/08/2017 08:07 Số lượt xem: 420

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 1151/QĐ-UBND về việc tạm thời xếp hạng Trung tâm kỹ thuật - Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh.

 

Trụ sở làm việc của Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó, Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh. Trung tâm có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động theo quy định tại Quyết định số 98/UB ngày 01/4/1997 và Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 16/7/2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh. Sau 20 năm hoạt động, Trung tâm đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong lĩnh vực quản lý đất đai, đo đạc và bản đồ, khoáng sản, môi trường; ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường; tổ chức thực hiện các dịch vụ công về công nghệ thông tin; góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hiện nay, Trung tâm có 56 người làm việc, trong đó có 06 thạc sỹ, 44 kỹ sư và cử nhân, 06 cao đẳng. Cơ cấu tổ chức gồm 05 phòng chuyên môn. Trung tâm có trụ sở làm việc riêng, có trang thiết bị đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 14 Chương II của Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ về quy định về phân loại, xếp hạng các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập, Trung tâm kỹ thuật - Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh thuộc đối tượng xếp hạng các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập phục vụ quản lý đất đai, đo đạc và bản đồ, viễn thám, được xếp theo một trong năm hạng: Hạng một, hạng hai, hạng ba, hạng bốn, hạng năm.

Tuy nhiên, đến nay Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa ban hành các tiêu chí cụ thể xếp hạng cho lĩnh vực này. Nhằm tiếp tục kiện toàn và tăng cường công tác quản lý; phục vụ cho việc thực hiện chế độ tiền lương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đơn vị; trên cơ sở vị trí, chức năng và nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và trình độ cán bộ; khả năng chuyên môn và kết quả, chất lượng công việc; cơ sở hạ tầng, trang thiết bị của Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh đã đạt được từ khi thành lập đến nay; đối chiếu với các hạng đã xếp của các tổ chức sự nghiệp công lập có cùng quy mô trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định tạm thời xếp hạng II (Hai) cho Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh./.

Ngô Giang Sơn

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1779

Đã truy cập : 42938796