Tăng trợ cấp cho cán bộ xã, phường đã nghỉ hưu

01/08/2019 14:34 Số lượt xem: 167

Tại Thông tư số 09/2019/TT-BNV ngày 14/6/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2019 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng. Thông tư có hiệu lực từ 01/8/2019.

Đối tượng áp dụng

Các cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng (sau đây gọi là cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc).

Mức trợ cấp hàng tháng

Từ 01/7/2019 thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc, công thức điều chỉnh:

Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ ngày 01/7/2019 = Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6-2019 x 1,0719.

Theo đó, mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 01/7/2019 của cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc  tăng khoảng 7,19% so với mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2019, như sau (đã làm tròn):

Đối với cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã: 1.974.000 đồng/tháng x 1,0719 = 2.116.000 đồng/tháng (tăng 142.000 đồng/tháng..

Đối với cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký UBND, Thư ký HĐND xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã: 1.910.000 đồng/tháng x 1,0719 = 2.048.000 đồng/tháng (tăng 138.000 đồng/tháng).

Đối với các chức danh còn lại: 1.768.000 đồng/tháng x 1,0719 = 1.896.000 đồng/tháng (tăng 128.000 đồng/tháng).

Nguyễn Văn Phúc

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6058

Đã truy cập : 43748879