Thẩm định tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh tại Chi cục Thuế khu vực Từ Sơn - Yên Phong

26/08/2020 15:05 Số lượt xem: 131

Thực hiện Kế hoạch số 120/KH-SNV ngày 24/02/2020 của Sở Nội vụ về thu tài liệu của các cơ quan, tổ chức vào Lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2020, theo đề nghị của Chi cục Thuế khu vực Từ Sơn - Yên Phong tại Công văn số 1041/CCT-HCNSTVQTAC ngày 29/6/2020 về việc đề nghị thẩm định hồ sơ, tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh; sáng ngày 28/7, Chi cục Văn thư - Lưu trữ đã tiến hành thẩm định thực tế Mục lục hồ sơ, tài liệu của Phông Chi cục Thuế huyện Yên Phong.

Hình ảnh hồ sơ, tài liệu Chi cục Thuế khu vực TS-YP đề nghị nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh.

Hồ sơ, tài liệu được đề nghị thẩm định bao gồm 401 hồ sơ đặt trong 255 hộp có giá trị bảo quản vĩnh viễn, thời gian của tài liệu từ năm 1992 - 2010; thành phần hồ sơ, tài liệu gồm các tập lưu Quyết định; sổ bộ thuế sử dụng đất; hồ sơ lệ phí trước bạ nhà đất; hồ sơ quyết toán thuế đất của Chi cục Thuế huyện Yên Phong.

Đoàn thẩm định đã tiến hành rà soát Mục lục hồ sơ nộp lưu, đối chiếu thời hạn bảo quản của hồ sơ, tài liệu với Bảng thời hạn bảo quản tài liệu của cơ quan có thẩm quyền ban hành và kiểm tra xác suất thực tế hồ sơ, tài liệu của phông Chi cục Thuế huyện Yên Phong. Sau khi thảo luận ý kiến các thành viên, đoàn thẩm định thống nhất đề nghị Chi cục Thuế khu vực Từ Sơn - Yên Phong rà soát lại việc đánh số tờ; biên mục mục lục văn bản trong hồ sơ của các hồ sơ còn thiếu; hoàn thiện Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu trước khi giao nộp vào Lưu trữ lịch sử tỉnh.

Trên cơ sở kết quả thẩm định thực tế tài liệu tại Chi cục Thuế khu vực Từ Sơn - Yên Phong và Báo cáo số 737/BC-CCT ngày 19/8/2020 của Chi cục Thuế khu vực Từ Sơn - Yên Phong về việc hoàn thiện chỉnh lý tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh, ngày 25/8/2020, Sở Nội vụ Bắc Ninh đã có Văn bản số 652/SNV-CCVTLT đồng ý với đề nghị của Chi cục Thuế khu vực Từ Sơn - Yên Phong về việc giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh. Đồng thời đề nghị Chi cục Thuế khu vực Từ Sơn - Yên Phong chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu và các văn bản hướng dẫn chỉnh lý nộp vào Lưu trữ lịch sử tỉnh; phối hợp với Trung tâm Lưu trữ lịch sử để tiến hành các thủ tục nộp lưu hồ sơ, tài liệu theo quy định tại Thông tư số 16/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ Nội vụ. Đối với khối tài liệu thuộc phông Chi cục Thuế thị xã Từ Sơn, Sở đề nghị Chi cục Thuế khu vực Từ Sơn - Yên Phong có kế hoạch chỉnh lý tài liệu hoàn chỉnh để kịp thời nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh đúng quy định.

Ngọc Mai

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 9383

Đã truy cập : 43871613