Thành lập Trung tâm Đào tạo bóng chuyền tỉnh Bắc Ninh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh

02/10/2017 15:43 Số lượt xem: 512

Ngày 27/9, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 515/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Đào tạo bóng chuyền tỉnh Bắc Ninh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó, Trung tâm Đào tạo Bóng chuyền tỉnh Bắc Ninh (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần kinh phí trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh. Trung tâm giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện, thi đấu Bóng chuyền, tập huấn phổ biến kiến thức Bóng chuyền trong phạm vi toàn tỉnh; quản lý, bảo dưỡng và khai thác đúng mục đích tài sản được giao theo quy định; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch để tuyên truyền, quảng cáo theo quy định của pháp luật, phục vụ các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh, của địa phương; tổ chức các hoạt động giao lưu biểu diễn, thi đấu bóng chuyền, các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ nhu cầu giải trí của nhân dân và tạo nguồn thu cho ngân sách. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Trung tâm có nhiệm vụ, quyền hạn: Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm và dài hạn của đơn vị, trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt và tổ chức thực hiện; Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho tập luyện và tổ chức các hoạt động giao lưu, biểu diễn và thi đấu bóng chuyền; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng cáo phục vụ các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương; phục vụ công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, du lịch; Lập dự toán thu, chi ngân sách hàng năm để đảm bảo hoạt động của Trung tâm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thanh quyết toán theo quy định của pháp luật; Quản lý, bảo dưỡng tài sản được giao theo quy định của pháp luật; Kêu gọi đầu tư, liên kết, xã hội hóa hoạt động của Trung tâm; Quản lý hành chính, chuyên môn nghiệp vụ đối với viên chức, người lao động thuộc Trung tâm theo quy định hiện hành; Trình cấp có thẩm quyền khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao; Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định và thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phân công.

Trung tâm gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc, có các phòng chuyên môn, nghiệp vụ. Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ, Trung tâm xây dựng số lượng, tên gọi, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các phòng, đảm bảo tinh gọn, thiết thực, hiệu quả, báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, thống nhất với Sở Nội vụ quyết định.

Số lượng người làm việc của Trung tâm được Chủ tịch UBND tỉnh giao hàng năm trên cơ sở Đề án vị trí việc làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng số biên chế sự nghiệp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trước mắt, số lượng người làm việc của Trung tâm được thực hiện trên cơ sở tự cân đối, điều chỉnh trong tổng số lượng người làm việc của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được UBND tỉnh giao.

Trung tâm Đào tạo bóng chuyền tỉnh Bắc Ninh là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động, thực hiện cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật. Nguồn kinh phí hoạt động của Trung tâm được đảm bảo một phần từ ngân sách nhà nước, một phần từ

hoạt động sự nghiệp và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật./.

Ngô Giang Sơn

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1350

Đã truy cập : 42946052