Thông tư hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư

30/08/2019 16:31 Số lượt xem: 148

Ngày 02 tháng 08 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BNV hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư. Thông tư áp dụng đối với công chức chuyên ngành văn thư làm việc trong cơ quan, tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện.

Thông tư này có bố cục thành 6 điều, quy định các nội dung: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; Áp dụng bảng lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư; Việc chuyển xếp lương đối với công chức đang làm công tác văn thư; Tổ chức thực hiện; Hiệu lực thi hành; Trách nhiệm thi hành.

Nội dung chủ yếu của Thông tư quy định việc áp dụng bảng lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư và việc chuyển xếp lương đối với công chức đang làm công tác văn thư:

1. Việc áp dụng bảng lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư tại Điều 2 quy định:

“1. Các ngạch công chức chuyên ngành văn thư quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BNV được áp dụng Bảng 2 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, cụ thể như sau:

a) Ngạch văn thư chính (mã số 02.006) áp dụng bảng lương công chức loại A2 (nhóm 1);

b) Ngạch văn thư (mã số 02.007) áp dụng bảng lương công chức loại A1;

c) Ngạch văn thư trung cấp (mã số 02.008) áp dụng bảng lương công chức loại B.

2. Trường hợp công chức được tuyển dụng vào vị trí việc làm có yêu cầu ngạch công chức tương ứng là ngạch văn thư trung cấp nhưng có trình độ cao đẳng trở lên thì bổ nhiệm vào ngạch văn thư trung cấp và áp dụng bảng lương của công chức loại B”.

2. Việc chuyển xếp lương đối với công chức đang làm công tác văn thư tại Điều 3 quy định:

“Việc chuyển xếp lương đối với công chức đang làm công tác văn thư từ các ngạch công chức chuyên ngành văn thư hiện giữ hoặc các ngạch công chức khác sang ngạch công chức chuyên ngành văn thư quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BNV được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức, cụ thể như sau:

1. Xếp lương ngạch văn thư chính (mã số 02.006) đối với công chức hiện đang xếp lương ngạch chuyên viên chính văn thư và tương đương.

2. Xếp lương ngạch văn thư (mã số 02.007) đối với công chức hiện đang xếp lương ngạch chuyên viên văn thư và tương đương.

3. Xếp lương ngạch văn thư trung cấp (mã số 02.008) đối với công chức hiện đang xếp lương ngạch cán sự văn thư và tương đương hoặc công chức hiện đang xếp lương ngạch nhân viên văn thư có trình độ từ trung cấp trở lên”.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2019.

Ngọc Mai

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7578

Đã truy cập : 43676797