UBND huyện yên Phong tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V

18/06/2020 07:31 Số lượt xem: 169

Sáng ngày 16/6, tại Hội trường mới trung tâm huyện Yên Phong tổ chức Đại hội thi đua yêu nước huyện Yên Phong lần thứ V. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Phong, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Nguyễn Trọng Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh. 

Đồng chí Nguyễn Văn Phong, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh phát biểu chỉ đạo.

Giai đoạn 2015 - 2020, Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ huyện đã không ngừng lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực đồng bộ nhiều biện pháp tích cực, thực hiện có hiệu quả Luật Thi đua, Khen thưởng; các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng; Chỉ thị 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến; Chỉ thị 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Để thực hiện tốt các phong trào thi đua, UBND huyện đã thành lập 06 khối thi đua trên địa bàn huyện, gồm: Khối các Ban xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể; Khối cơ quan quản lý nhà nước; Khối các đơn vị sự nghiệp huyện; Khối các xã, thị trấn; Khối Giáo dục và Đào tạo; Khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh . Hàng năm các Khối thi đua đã phát động, triển khai các phong trào thi đua; đánh giá, xếp loại, bình xét thi đua công khai, dân chủ kịp thời, đúng quy định. UBND huyện thường xuyên kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp.

Trong 05 năm qua, hưởng ứng và tổ chức thực hiện tốt chương trình thi đua do tỉnh và huyện phát động, các cơ quan, đơn vị đã cụ thể hoá xây dựng và đăng ký giao ước chương trình thi đua của cơ quan, đơn vị mình phù hợp với tình hình thực tiễn. Hoạt động của Huyện uỷ - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ đã chỉ đạo, triển khai tổ chức nhiều hoạt động thi đua với nội dung ý nghĩa phong phú, đa dạng.  Các  phong trào thi đua mang màu sắc phong thái mới, phát động toàn diện, tập trung ưu tiên cho tăng trưởng nền kinh tế, phát triển nông nghiệp, nông thôn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, sản xuất hàng hoá, cải thiện đời sống nhân dân, nêu gương “Người tốt - Việc tốt” đã thu được nhiều kết quả tốt. Nhiều đơn vị, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua được các cấp, các ban, ngành, đoàn thể ghi nhận và khen thưởng. Công tác khen thưởng của huyện ngày càng được nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, chặt chẽ, chính xác và kịp thời; có sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức cũng như trong chỉ đạo thực hiện. Việc khen thưởng người lao động trực tiếp, công nhân, nông dân được chú trọng, từ các phong trào thi đua trên các lĩnh vực đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, điển hình mới, các tập thể, cá nhân điển hình. Công tác khen thưởng có nhiều đổi mới về phương pháp, quy trình bình xét, thủ tục hồ sơ khen thưởng. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, được Đảng, Nhà nước và các cấp ghi nhận: 06 Huân chương các loại, 04 cờ thi đua của Chính phủ, 05 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 11 tập thể được tặng cờ thi đua của UBND tỉnh, 14 cá nhân được công nhận chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 82 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh đó là những bông hoa đẹp trong phong trào thi đua yêu nước của huyện nhà đạt được trong giai đoạn 2015-2020.

Những thành tích của phong trào thi đua, công tác khen thưởng trong thời gian qua là kết quả của việc phát huy truyền thống yêu nước của quê hương, tinh thần đoàn kết, quyết tâm phấn đấu và nỗ lực vươn lên của Đảng bộ, quân và dân huyện nhà, tạo nên sức mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tạo ra bước chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Kinh tế tăng trưởng cao, GDP tăng bình quân 14.3%, là huyện có tốc độ tăng trưởng khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; văn hoá - xã hội tiếp tục duy trì và phát triển; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vữngvà ổn định; hệ thống chính trị được xây dựng ngày càng vững mạnh tạo tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Phát biểu tại Đại hội đồng chí Nguyễn Văn Phong ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng, những thành tích xuất sắc của cán bộ và nhân dân huyện Yên Phong, các tập thể và cá nhân đã đạt được thành tích trong giai đoạn 2015 - 2020, những bông hoa tươi thắm và tiêu biểu nhất trong phong trào thi đua yêu nước của huyện trong 5 năm qua.

Đồng chí nguyễn Văn Phong mong muốn trong thời gian tới cần được đẩy mạnh để tạo ra một động lực cách mạng mới, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX được đề ra. Để thực hiện được điều đó, trước hết, tôi đề nghị cán bộ và nhân dân huyện Yên Phong tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị 39-CT/TW của Bộ Chính trị, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức và hành động đối với việc đổi mới các phong trào thi đua, công tác khen thưởng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong toàn xã hội. 

2. Tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua trọng điểm do trung ương và tỉnh phát động như:“Bắc Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới’; “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Bắc Ninh hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở’;  “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch ”…

3. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua. Các phong trào thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong từng giai đoạn, từng thời gian cụ thể.

4. Nâng cao chất lượng công tác bình xét danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng để công tác khen thưởng thực sự là động lực thúc đẩy phong trào thi đua phát triển.

5. Tập trung xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng các cấp nhất là đối với xã, thị trấn; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị để cán bộ có ý thức chính trị kiên định, có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, trình độ nghiệp vụ vững vàng, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, chỉ đạo và tổ chức phong trào thi đua, công tác khen thưởng ở từng địa phương, đơn vị trong thời gian tới.

Trước mắt, tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc và các ngày lễ lớn trong năm 2020; thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ mục tiêu năm 2020, làm cơ sở thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2020 - 2025.

Phát huy truyền thống văn hiến và cách mạng của quê hương, phát huy khí thế và những kết quả của phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua, tôi kêu gọi cán bộ và nhân dân trong huyện tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, chung sức, chung lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, công tác, học tập, chiến đấu, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Bùi Thị Thục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6406

Đã truy cập : 43748969