UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Hành chính công tỉnh

11/07/2017 15:37 Số lượt xem: 321

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh.

Người dân và doanh nghiệp đến thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Theo Quyết định, Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh (gọi tắt là Trung tâm) là cơ quan thuộc UBND tỉnh, có trụ sở đặt tại Sở Thông tin và Truyền thông.
 
Trung tâm là đầu mối tập trung để thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc và trả kết quả việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của tổ chức và cá nhân theo quy định. Tham gia đề xuất các giải pháp hiện đại hóa nền hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng phần mềm điện tử nhằm tin học hóa tất cả các giao dịch hành chính trong giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao.
 
Trung tâm có nhiệm vụ niêm yết công khai, kịp thời, đầy đủ, rõ ràng các quy định, TTHC và thời gian giải quyết các loại công việc; quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ; trách nhiệm của các bộ phận, tổ chức, cá nhân liên quan. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ giải quyết công việc.
 
Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ của tổ chức, cá nhân về giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; của các Sở, ban, ngành, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan của tỉnh thuộc ngành dọc cấp trên đóng tại địa phương; đồng thời theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện giải quyết thủ tục, hồ sơ, đảm bảo nội dung và tiến độ; trả kết quả cho các tổ chức, cá nhân theo đúng thời gian quy định…
 
Về quyền hạn, Trung tâm có quyền kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị tại Trung tâm, đảm bảo đúng quy trình và thời gian quy định thông qua phần mềm một cửa. Chủ động trao đổi với các cơ quan, đơn vị trực tiếp xử lý, giải quyết thủ tục hành chính, nhằm tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính; phối hợp làm rõ nguyên nhân các trường hợp giải quyết thủ tục hành chính chậm so với quy định trước khi có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (nếu cần thiết).
 
Về cơ cấu tổ chức, Trung tâm gồm có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc cùng các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ: Phòng Kế hoạch - Tổng hợp; Phòng Hành chính - Quản trị; Phòng Kiểm tra - Giám sát; Phòng Tiếp nhận và giải quyết TTHC.
 
Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự quản lý, chỉ đạo, điều hành về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 
Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 3/7/2017.

Bạch Hồng

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1085

Đã truy cập : 42927714