Xếp lại hạng Ban Quản lý dự án Xây dựng giao thông, trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh

10/02/2020 20:42 Số lượt xem: 124

Ngày 04 tháng 02 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 112/QĐ-UBND về việc xếp lại hạng Ban Quản lý dự án Xây dựng giao thông, trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định xếp lại hạng IV (bốn) đối với Ban Quản lý dự án Xây dựng giao thông, trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó, năm 2015, Ban Quản lý dự án Xây dựng giao thông, trực thuộc Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh đã được xếp hạng IV theo Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 04/02/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đến nay, sau 05 năm kể từ ngày có quyết định xếp hạng; đối chiếu với các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định về phân loại, xếp hạng các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập; Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BGTVT-BNV ngày 17/5/2007 của liên Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập thuộc ngành giao thông vận tải và tình hình thực tế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án Xây dựng giao thông, ngày 04 tháng 02 năm 2020 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 112/QĐ-UBND xếp lại hạng IV (bốn) đối với Ban Quản lý dự án Xây dựng giao thông, trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh.

Lê Đăng Chính

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5797

Đã truy cập : 43676806