Xếp lại hạng Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống

06/12/2018 14:05 Số lượt xem: 724

Ngày 04/12/2018, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 2213/QĐ-UBND về việc xếp lại hạng I (một) đối với Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống

Trụ sở Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống.

Công ty Bắc Đuống là công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, được chuyển đổi mô hình hoạt động theo Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 21/01/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. Công ty có nhiệm vụ khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, vận hành hệ thống tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, cung cấp nước tưới tiêu cho dân sinh và các ngành kinh tế thuộc các huyện Tiên Du, Yên Phong, Quế Võ, thành phố Bắc Ninh, Thị xã Từ Sơn...trên địa bàn tỉnh và một phần huyện Đông Anh, huyện Gia Lâm của thành phố Hà Nội. Từ khi thành lập tới nay, công ty luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, là đơn vị phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh kinh tế có hiệu quả.

Năm 2015, Công ty Bắc Đuống đã được xếp hạng I theo Quyết định số 917/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh. Đến nay, sau 03 năm kể từ ngày có quyết định xếp hạng, công ty phải đăng ký xếp lại hạng theo quy định của pháp luật.

Căn cứ quy định tại Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã Hội và Bộ Tài chính, hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng công ty nhà nước; Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và kết quả hoạt động thực tế của Công ty Bắc Đuống, ngày 04/12/2018 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2213/QĐ-UBND xếp lại hạng I (một) đối với Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống.

Lê Đăng Chính

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5953

Đã truy cập : 43676766