Truy cập nội dung luôn

Công đoàn Sở Nội vụ có 04 Công đoàn cơ sở thành viên đó là: Công đoàn Khối Văn phòng Sở, Công đoàn Ban Thi đua - Khen thưởng, Công đoàn Ban Tôn giáo và Công đoàn Chi cục Văn thư - Lưu trữ. Tính đến 01/6/2019, Công đoàn Sở Nội vụ có 89 đoàn viên, chiếm 100% số cán bộ, công chức, viên chức, HĐLĐ trong cơ quan; trong đó có 39 đoàn viên nam (chiếm 43,8%), 50 đoàn viên nữ (chiếm 56,2%).