Đăng tải thông tin Kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu thương mại dịch vụ tại phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

27/11/2019 07:29 Số lượt xem: 232

Ngày 31/10/2019, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ký Quyết định số 1794/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Khu thương mại dịch vụ tại phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh với nội dung cụ thể như sau:

1. Bên mời thầu: UBND thành phố Bắc Ninh;

2. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Khu thương mại dịch vụ.

3. Điạ điểm thực hiện dự án: tại phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

4. Diện tích đất sử dụng: 0,63 ha

5. Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án: 240.821.014.000 đồng

(Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi tỷ, tám trăm hai mươi mốt triệu, không trăm mười bốn nghìn đồng).

Trong đó:

 - Chi phí thực hiện dự án: 238.000.000.000 đồng;

 - Chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng: 2.821.014.000 đồng.

6. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà đầu tư:

- Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 9 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ.

- Phương thức lựa chọn nhà đầu tư: Một giai đoạn, một túi hồ sơ (Theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 28 Luật Đấu thầu).

7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư: Tháng 10 năm 2019.

8. Loại hợp đồng: Hợp đồng dự án có sử dụng đất

9. Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 năm kể từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực.

10. Nguồn vốn thực hiện dự án: Vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, vốn huy động và vốn vay của nhà đầu tư theo quy định.

UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu UBND thành phố Bắc Ninh (bên mời thầu) tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt Hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành.

 Tài liệu kèm theo: Quyết định số 1794/QĐ-UBND ngày 31/10/2019
Phòng ĐKKD.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6602

Đã truy cập : 43748779