Chính phủ ban hành Nghị quyết về danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh

09/12/2019 10:21 Số lượt xem: 269

Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 24/11/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Kết quả hình ảnh cho quy hoach du lich tinh bac ninh

Ảnh minh họa; nguồn: Intetnet

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch thì các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được thực hiện cho đến khi quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được quyết định hoặc phê duyệt theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 59 Luật này.

Điểm b khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch quy định: Các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành quy định tại Phụ lục 2 của Luật này được tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan; trường hợp nội dung của quy hoạch đó không phù hợp với quy hoạch cao hơn đã được quyết định hoặc phê duyệt theo quy định của Luật này thì phải điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch cao hơn.

Kết quả hình ảnh cho quy hoach du lich tinh bac ninh

Ảnh minh họa; nguồn: Intetnet

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày 02 tháng 12 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 110/NQ-CP về việc ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch.

Theo đó, có 257 quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, đơn cử như một số quy hoạch sau:

  • Quy hoạch sử dụng đất các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 01/01/2019;
  • Quy hoạch các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020;
  • Các Quy hoạch các điểm đấu nối với các quốc lộ của địa bàn từng tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 01/01/2019;
  • Các Quy hoạch phát triển giao thông vận tải của địa bàn từng tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 01/01/2019;
  • Các Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện thời kỳ 2011 – 2020, định hướng đến năm 2030 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 01/01/2019;
  • Các Quy hoạch ngành, lĩnh vực tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 01/01/2019, gồm: Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản; quy hoạch tài nguyên nước; quy hoạch bảo vệ môi trường; quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học.

Chi tiết Nghị quyết xem tại đây.

Phòng THQH.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5969

Đã truy cập : 43748783