CÔNG TÁC BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ ĐẦU TƯ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

20/06/2019 19:56 Số lượt xem: 291

Ngày 14/6/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh có công văn số 810KH-ĐTG gửi các cơ quan chủ quản và các đơn vị chủ đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước về việc yêu cầu lập và gửi Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 2019 với nội dung yêu cầu báo cáo cụ thể như sau:

1. Đối với các cơ quan chủ quản: Lập báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 2019 theo mẫu số 01 và các phụ biểu (số 01, 02, 03, 04, 05) quy định tại Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Thông tư số 22). Đồng thời thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn nhà nước (Hệ thống thông tin) theo quy định tại Điều 4 của Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Thông tư số 13).

2. Đối với các cơ quan được giao làm chủ đầu tư, chủ dự án thành phần: Lập báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 2019 theo mẫu số 01 và các phụ biểu (số 01, 02, 03, 04, 05) quy định tại Thông tư số 22. Đồng thời thực hiện cập nhật thông tin chương trình, dự án trên Hệ thống thông tin theo quy định tại Điều 3 của Thông tư số 13 & Điều 11 của Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ngoài những yêu cầu trên, nhằm hoàn thiện số liệu báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư toàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị một số cơ quan quản lý chuyên ngành báo cáo thêm những nội dung sau:

1. Đối với Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Ninh: Thực hiện báo cáo về tình hình giải ngân các chương trình, dự án đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 68 của Nghị định số 84.

2. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh: Thực hiện tổng hợp, báo cáo số liệu về kết quả giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2019 theo mẫu số 01 và phụ biểu số 06 quy định tại Thông tư số 22.

3. Đối với Cục thuế tỉnh Bắc ninh: Đề nghị cung cấp thông tin về tình hình nộp ngân sách (nộp thuế thu nhập doanh nghiệp) của các dự án FDI, dự án trong nước được đưa vào vận hành trong 6 tháng đầu năm 2019 (Phụ biểu 05 Thông tư số 22).

4. Đối với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh: Đề nghị cung cấp thông tin về tình hình thực hiện các dự án FDI trong Khu công nghiệp 6 tháng đầu năm 2019 (Phụ biểu 05 Thông tư số 22).

5. Đối với thanh tra tỉnh: Đề nghị tổng hợp, cung cấp thông tin về số dự án có vi phạm quy định về quản lý đầu tư, bảo vệ môi trường, sử dụng đất đai, quản lý tài nguyên được phát hiện trong 6 tháng đầu năm 2019 (Phụ biểu 05 Thông tư số 22).

Toàn bộ báo cáo gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 05/7/2019 và phải được cập nhật trên Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước theo đúng quy định hiện hành.

Ban biên tập.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6386

Đã truy cập : 43497522