Giới thiệu về Kế hoạch Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng tỉnh Bắc Ninh năm 2019

27/05/2020 14:01 Số lượt xem: 71

Ngày 22/5/2020, UBND tỉnh ký ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019.

  • Mục đích của Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019 nhằm đánh giá đúng những nỗ lực và kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước và thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) và công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng của UBND tỉnh và các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; từng bước nâng cao chất lượng Báo cáo công tác PCTN và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về PCTN.
  • Đối tượng, phạm vi đánh giá gồm: (1)Công tác quản lý nhà nước về PCTN của UBND tỉnh và các cơ quan thuộc UBND tỉnh; (2)Kết quả thực hiện các quy định về PCTN của các cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan.
  • Kế hoạch số 128/KH-UBND xác định thời kỳ đánh giá các hoạt động quản lý nhà nước và kết quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng của UBND tỉnh, các cơ quan thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện thực hiện được cập nhật thông tin, số liệu để đánh giá trong thời kỳ từ ngày 16/12/2018 đến 15/12/2019.
  • Thời gian tiến hành việc đánh giá:

+ Đối với các cơ quan thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện thu thập thông tin, tài liệu, tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo đánh giá công tác PCTN của địa phương, đơn vị mình gửi về Thanh tra tỉnh chậm nhất ngày 30/6/2020.

+ Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thu thập thông tin, tài liệu, tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo đánh giá và lập hồ sơ đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2019 trình UBND tỉnh để xem xét, ban hành gửi Thanh tra Chính phủ trước ngày 20/8/2020.

  • Kết quả thực hiện công tác báo cáo đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2019 của các cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan là cơ sở để xem xét, đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chấp hành pháp luật về PCTN năm 2019 và xét thi đua khen thưởng cho đơn vị trong năm 2020.

Toàn văn Kế hoạch 128/KH-UBND ngày 22/5/2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh./.

BAN BIÊN TẬP

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4476

Đã truy cập : 43712382