Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng Trụ sở các ban Đảng tỉnh Bắc Ninh

31/10/2019 15:44 Số lượt xem: 116

Ngày 29/10/2019, UBND tỉnh có văn bản số 3877/UBND-XDCB về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện một số gói thầu tư vấn, phi tư vấn và xây lắp thuộc dự đầu tư xây dựng Trụ sở các ban Đảng tỉnh Bắc Ninh do Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh làm chủ đầu tư. Trong số các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt có 02 gói thầu xây lắp:

- Gói thầu số 3: Nhà làm việc chính và các hạng mục phụ trợ; Giá gói thầu là 42.605.254.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi hai tỷ, sáu trăm linh năm triệu, hai trăm năm mươi bốn nghìn đồng); Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định; Thời gian thực hiện hợp đồng: 300 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Gói thầu 4: Hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà, đường dây 35kV và trạm biến áp; Giá gói thầu là 10.951.041.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ, chín trăm năm mươi mốt triệu, không trăm bốn mươi mốt nghìn đồng); Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 360 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Cả 02 gói thầu trên đều áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước để lựa chọn nhà thầu. Song, để tăng tính cạnh tranh, tạo điều kiện cho các nhà thầu tiếp cận Hồ sơ mời thầu được nhanh chóng, đầy đủ, chính xác, giảm thiểu chi phí cho nhà thầu đối với các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu trực tiếp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị chủ đầu tư thực hiện đăng tải file HSMT khi đăng tải thông báo mời thầu đối với cả 02 gói thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 11 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính (Nội dung báo cáo thẩm định số 829/KH-ĐTG ngày 25/10/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Phòng ĐTG.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4730

Đã truy cập : 43712407