Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch.

03/09/2019 14:11 Số lượt xem: 365

Theo tờ trình của Chính phủ, mặc dù luật Quy hoạch có hiệu lực từ 01 tháng 01 năm 2019, song đến nay, việc triển khai luật còn khó khăn dù Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã sửa đổi, bổ sung một số điều của 52 luật, pháp lệnh có liên quan, và Chính phủ cũng đã ban hành 1 nghị quyết, 4 nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn.

Lý do được đưa ra là trong quá trình triển khai thực hiện còn có cách hiểu khác nhau về một số quy định của luật. Do đó, để đảm bảo thống nhất trong việc áp dụng pháp luật, Chính phủ có tờ trình đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, ban hành Nghị quyết để giải thích.

(Ảnh: quochoi.vn)

Tại phiên họp thứ 36, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý thông qua Nghị quyết về giải thích một số điều của luật Quy hoạch

Theo đó, Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch nêu rõ:

Khoản 1 Điều 6 và khoản 2 Điều 20 được hiểu như sau: Các quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch và các luật, pháp lệnh đã được sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến quy hoạch có thể lập đồng thời. Quy hoạch nào được lập, thẩm định xong trước thì được quyết định hoặc phê duyệt trước. Sau khi quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt, nếu có mâu thuẫn thì quy hoạch thấp hơn phải điều chỉnh theo quy hoạch cao hơn.

Điểm c khoản 1 Điều 59 được hiểu như sau: Các quy hoạch nêu tại điểm c khoản 1 Điều 59 của Luật Quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt trước ngày 01 tháng 01 năm 2019, trong quá trình thực hiện được điều chỉnh nội dung theo quy định của pháp luật có liên quan trước ngày Luật Quy hoạch có hiệu lực để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cho đến khi quy hoạch cấp quốc

Nghị quyết giao Chính phủ có trách nhiệm chỉ đạo việc lập, thẩm định các quy hoạch ở các Bộ, ngành, địa phương, bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, kế thừa, ổn định và hệ thống giữa các quy hoạch.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký (16/8/2019) và được áp dụng cùng với Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14.

Chi tiết Nghị quyết xem tại đây.

P.THQH

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6565

Đã truy cập : 43676941