THÔNG TIN MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM

21/10/2020 07:58 Số lượt xem: 303

Kính gửi:  Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài

              trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

            Nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong quá trình hoạt động, kịp thời nắm được các quy định về lĩnh vực quản lý ngoại hối, nhất là trong hoạt động chuyển vốn, góp vốn đầu tư trực tiếp/gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam và trong hoạt động vay, trả nợ nước ngoài; hạn chế các sai sót, vi phạm… Sở Kế hoạch và Đầu tư phổ biến đến Quý doanh nghiệp danh mục một số quy định của pháp luật Việt Nam đang có hiệu lực thi hành liên quan đến hoạt động quản lý ngoại hối để các đơn vị nghiên cứu, tìm hiểu và tuân thủ nghiêm túc.

A. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI

I.  VỀ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI NÓI CHUNG

1. Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13/12/2005 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung số 06/2013/UBTVQH13 ngày 18/3/2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

2. Nghị định số 70/2014/NĐ-CP ngày 17/7/2014 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung số điều của Pháp lệnh Ngoại hối”.

3. Thông tư 32/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam về “Hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam” và Thông tư 16/2015/TT-NHNN ngày 19/10/2015, Thông tư 03/2019/TT-NHNN ngày 29/3/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 32/2013/TT-NHNN;

II. VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM 

1. Thông tư 06/2019/TT-NHNN ngày 26/6/2019 của NHNN Việt Nam “Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam”.

2. Thông tư 16/2014/TT-NHNN ngày 01/08/2014 của NHNN Việt Nam Hướng dẫn  sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam của người cư trú, người không cư trú tại ngân hàng được phép.

3. Thông tư 05/2014/TT-NHNN ngày 12/3/2014 của NHNN Việt Nam “Hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam”.

III. VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VAY, TRẢ NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA DOANH NGHIỆP

1. Nghị định số 219/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ “Về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh”.

2. Thông tư 12/2014/TT-NHNN ngày 31/3/2014 của NHNN Việt Nam “Quy định về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

3. Thông tư 03/2016/TT-NHNN ngày 26/02/2016 của NHNN Việt Nam “Hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp” và Thông tư 05/2016/TT-NHNN ngày 15/4/2016 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2016/TT-NHNN...

IV. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC CÓ LIÊN QUAN

1. Nghị định 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng”.

2. Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt.

3. Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020...

 (*Lưu ý: Các đơn vị cần tiếp tục thường xuyên tìm hiểu, cập nhật các quy định mới/sửa đổi, bổ sung khi được cơ quan có thẩm quyền ban hành nếu có)./.

,         B. MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN QUAN TÂM LƯU Ý

          I. ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM

1. Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt quy định: Các doanh nghiệp không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp.

2. Khoản 2 Điều 5 Thông tư 06/2019/TT-NHNN ngày 26/6/2019 của NHNN (Thông tư 06) quy định: Các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, các nhà đầu tư nước ngoài phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại 01 (một) ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch thu, chi liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

3. Khoản 3 Điều 4 Thông tư 06 quy định: Việc góp vốn đầu tư bằng tiền của nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư Việt Nam  phải được thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp (không được thực hiện góp vốn đầu tư bằng hình thức nộp tiền mặt).

4. Khoản 1 Điều 4 và khoản 1 Điều 6 Thông tư 05/2014/TT-NHNN ngày 12/3/2014 của NHNN quy định: Nhà đầu tư nước ngoài là người không cư trú phải mở 01 tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tại 01 ngân hàng được phép để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam. Các giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam phải được thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư gián tiếp và phải được thực hiện bằng đồng Việt Nam.

          II. ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG VAY, TRẢ NỢ NƯỚC NGOÀI

          1. Điều 9 Thông tư 03/2016/TT-NHNN ngày 26/02/2016 của NHNN (Thông tư 03) quy định: Khoản vay nước ngoài thuộc đối tượng phải đăng ký với NHNN bao gồm:

- Khoản vay trung, dài hạn nước ngoài.

- Khoản vay ngắn hạn được gia hạn mà tổng thời hạn của khoản vay là trên 01 (một) năm.

- Khoản vay ngắn hạn không có hợp đồng gia hạn nhưng còn dư nợ gốc tại thời điểm tròn 01 (một) năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên.

          2. Khoản 1 Điều 12 Thông tư 03 quy định các trường hợp phải đăng ký thay đổi khoản vay với NHNN:

Trừ một số trường hợp được phép theo quy định, trường hợp thay đổi bất kỳ nội dung nào liên quan đến khoản vay nước ngoài được nêu tại văn bản xác nhận đăng ký của NHNN, Bên đi vay có trách nhiệm thực hiện đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài với NHNN.

3. Khoản 3 Điều 13 Thông tư 03 quy định thời hạn gửi hồ sơ đăng ký khoản vay về NHNN:

Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ:

- Ngày ký thỏa thuận vay nước ngoài trung, dài hạn… và trước khi thực hiện rút vốn;

- Ngày ký thỏa thuận gia hạn khoản vay nước ngoài ngắn hạn thành trung, dài hạn đối với khoản vay tự vay tự trả;

- Ngày tròn 01 (một) năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên đối với khoản vay ngắn hạn không có hợp đồng gia hạn nhưng còn dư nợ gốc.

4. Khoản 2 Điều 16 Thông tư 03 quy định thời hạn gửi hồ sơ đăng ký thay đổi khoản vay về NHNN:

Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày ký thoả thuận thay đổi hoặc trước thời điểm diễn ra nội dung thay đổi.

5. Khoản 1 Điều 3 Thông tư 12/2014/TT-NHNN ngày 31/3/2014 của NHNN quy định: Bên đi vay và các khoản vay nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện chung và điều kiện bổ sung tương ứng đối với từng khoản vay nước ngoài cụ thể.

    6. Khoản 2 Điều 4 Thông tư 03 quy định nguyên tắc quản lý các khoản vay nước ngoài dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm: Việc mở và sử dụng tài khoản vay, trả nợ nước ngoài, chuyển tiền trả nợ khoản vay nước ngoài và báo cáo tình hình thực hiện khoản vay nước ngoài dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm thực hiện theo các quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan.

7. Điều 39 và Điều 40 Thông tư 03 quy định chế độ báo cáo thống kê gửi NHNN: Định kỳ hàng quý, chậm nhất vào ngày 05 của tháng tiếp theo ngay sau kỳ báo cáo, Bên đi vay phải báo cáo trực tuyến/bằng văn bản về tình hình thực hiện các khoản vay ngắn, trung và dài hạn. (Tức là báo cáo tất cả các khoản vay nước ngoài còn dư nợ dưới các hình thức như thông qua hợp đồng vay, hợp đồng nhập khẩu hàng hóa trả chậm, hợp đồng ủy thác cho vay, hợp đồng cho thuê tài chính…)

 

III. KHUYẾN CÁO MỘT SỐ LỖI, VI PHẠM THƯỜNG XẢY RA

Thực tế thời gian qua, đã có không ít doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực này, một số đơn vị đã bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền phạt lên đến hàng trăm triệu đồng… Dưới đây là một số lỗi, vi phạm thường xảy ra:

          1. Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện góp vốn đầu tư bằng hình thức nộp tiền mặt trực tiếp mà không qua hình thức chuyển khoản theo quy định;

2. Bên đi vay làm thủ tục đăng ký/đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài với NHNN chậm so với thời gian quy định;

3. Thỏa thuận vay nước ngoài được xác lập, ký kết bởi cùng một cá nhân-vừa là đại diện của Bên đi vay-vừa là đại diện của Bên cho vay;

4. Thực hiện rút vốn, trả nợ khoản vay nước ngoài (dưới các hình thức) không thông qua Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp/Tài khoản vay, trả nợ nước ngoài;

5. Thực hiện rút vốn, trả nợ khoản vay nước ngoài trước khi được NHNN xác nhận hoặc không phù hợp với nội dung đã nêu trong văn bản xác nhận của NHNN;

6. Sử dụng vốn vay nước ngoài không đúng mục đích quy định (Ví dụ: Sử dụng khoản vay nước ngoài để trả nợ/cơ cấu lại các khoản nợ vay khác trong nước)…

7. Bên đi vay nước ngoài không gửi báo cáo cho NHNN hoặc gửi báo cáo chậm so với thời gian quy định…

Trân trọng thông báo để các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài được biết và thực hiện. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về NHNN Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh (Địa chỉ: Số 20-đường Lý Thái Tổ-thành phố Bắc Ninh-tỉnh Bắc Ninh, thông qua Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ - Số điện thoại 0222.3822.706, Email: tonghop-bn@sbv.gov.vn ) để được hướng dẫn giải quyết./.

P.KTĐN

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5956

Đã truy cập : 45167180