Thông tư Quy định phân loại khu vực thể chế áp dụng trong thống kê Việt Nam

31/03/2020 08:42 Số lượt xem: 55

Ngày 23/3/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BKHĐT Quy định phân loại khu vực thể chế áp dụng trong thống kê Việt Nam.

Thông tư này quy định một số nội dung cơ bản như sau:

1. Phân loại khu vực thể chế áp dụng trong thống kế Việt Nam gồm:

- Danh mục phân loại khu vực thể chế áp dụng trong thống kê Việt Nam quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo thông tư này.

- Nội dung phân loại khu vực thể chế áp dụng trong thống kê Việt Nam quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo thông tư này.

2. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp, sản xuất và sử dụng thông tin thống kê về các khu vực thể chế áp dụng trong thống kê Việt Nam.

3. Đơn vị thể chế áp dụng thống kê là một thực thể kinh tế có quyền sở hữu hàng hóa hoặc tài sản, có khả năng phát sinh nghĩa vụ nợ hoặc tham gia các hoạt động, các giao dịch kinh tế với các thực thể kinh tế khác.

- Đơn vị thể chế thường có các thuộc tính chủ yếu sau:

+ Có quyền sở hữu hàng hóa hoặc tài sản, có thể trao đổi quyền sở hữu hàng hóa hoặc tài sản đó thông qua các giao dịch với các đơn vị thể chế khác.

+ Có quyền đưa ra các quyết định kinh tế, tham gia vào các hoạt động kinh tế và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động kinh tế của mình.

+ Có khả năng phát sinh nghĩa vụ nợ, thực hiện các nghĩa vụ, cam kết và tham gia vào các hợp đồng kinh tế.

+ Có hệ thống tài khoản kế toán hoàn chỉnh hoặc có khả năng lập các tài khoản kế toán nếu được yêu cầu.

4. Khu vực thể chế áp dụng thống kê là tập hợp các đơn vị thể chế có cùng chức năng, mục đích hoạt động sản xuất kinh doanh, cùng đặc điểm cấu trúc, vai trò kinh tế và phương thức hoạt động.

5. Sáu khu vực thể chế của Việt Nam:

- Khu vực thể chế phi tài chính.

- Khu vực thể chế tài chính.

- Khu vực thể chế Nhà nước.

- Khu vực thể chế hộ gia đình.

- Khu vực thể chế không vì lợi ích phục vụ hộ gia đình.

- Khu vực thể chế không thường trú.

6. Nguyên tắc xây dựng các khu vực thể chế của Việt Nam:

- Đảm bảo tình phân chia khu vực thể chế bao quát toàn bộ, đầy đủ các đơn vị thể chế của Việt Nam.

- Đảm bảo tính khả thi trong quá trình thu thập, tính toán các chỉ tiêu thống kê.

- Tránh trùng lắp: Một đơn vị thể chế chỉ được xếp vào một khu vực thể chế.

- Phù hợp với thực tiễn công tác thống kê và đảm bảo so sánh quốc tế.

- Linh hoạt và thống nhất khi sắp xếp các đơn vị thể chế.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 10/5/2020.

          Chi tiết các nội dung thông tư theo file đính kèm tại địa chỉ: http://vbqppl.mpi.gov.vn/Pages/default.aspx?itemId=7e0787b2-9b79-4b2f-831c-d6e0dbc3e4cb&list=documentDetail.

P.THQH

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5652

Đã truy cập : 43676824