Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 10 năm 2020

04/11/2020 09:45 Số lượt xem: 236

1. Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài

1.1. Trong Khu công nghiệp tập trung

Tháng 10/2020, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 01 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 0,715 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 08 dự án với số vốn tăng thêm là 46,428 triệu USD; Thu hồi 04 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư là 2,057 triệu USD.

10 tháng năm 2020 (từ 21/12/2019 đến 18/10/2020), Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã cấp mới đăng ký cho 70 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 328,002 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 78 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 422,236 triệu USD; thu hồi 11 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 8,3 triệu USD.

Lũy kế đến 18/10/2020, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã cấp đăng ký đầu tư cho 1038 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh là 17.886,018 triệu USD; vốn đầu tư hạ tầng là 263,91 triệu USD. Tổng vốn đầu tư nước ngoài đạt 18.149,928 triệu USD.

1.2. Ngoài Khu công nghiệp tập trung

Tháng 10/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 02 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2,1 triệu USD; cấp điều chỉnh tăng vốn cho 01 dự án với số vốn tăng thêm là 0,1 triệu USD; Thu hồi 01 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư là 0,1 triệu USD.

10 tháng năm 2020 (từ 21/12/2019 đến 18/10/2020), Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 61 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 27,226 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 12 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 9,2 triệu USD; thu hồi 10 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư là 12,073 triệu USD.

Lũy kế đến 18/10/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp đăng ký đầu tư cho 568 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh là 1.205,903 triệu USD;

2. Tình hình góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của NĐT nước ngoài tại tổ chức kinh tế

Trong tháng 10/2020, trên địa bàn tỉnh có 11 lượt ra thông báo chấp thuận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 15,379 triệu USD.

10 tháng năm 2020 (từ 21/12/2019 đến 18/10/2020), trên địa bàn tỉnh có 204 lượt góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 86,319 triệu USD.

Lũy kế đến 18/10/2020, có 607 lượt góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 409,769 triệu USD.

3. Trên địa bàn toàn tỉnh

 Trong tháng 10/2020, tỉnh Bắc Ninh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 03 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 2,815 triệu USD; điều chỉnh vốn cho 09 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 46,528 triệu USD; Thu hồi 05 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2,157 triệu USD; Thông báo chấp thuận cho 11 lượt góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 15,379 triệu USD.

10 tháng năm 2020 (từ 21/12/2019 đến 18/10/2020), tổng vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh là 852,642 triệu USD, trong đó:

+ Cấp mới cho 131 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 355,227 triệu USD.

+ Điều chỉnh vốn cho 90 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 431,436 triệu USD.

+ Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp: 204 lượt với giá trị là 86,319 triệu USD. 

+ Thu hồi 21 dự án với tổng vốn đầu tư là 20,340 triệu USD.

Lũy kế đến hết ngày 18/10/2020, tỉnh Bắc Ninh đã cấp đăng ký đầu tư cho 1.606 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn mua, mua cổ phần, phần vốn góp đạt 19.765,600 triệu USD.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6589

Đã truy cập : 45167364