Công văn số 2526/SLĐTBXH-VL ngày 23/12/2020 của Sở LĐTBXH về việc thông báo tuyển chọn ứng viên đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng tại CHLB Đức - Khóa 7 năm 2021

28/12/2020 16:20 Số lượt xem: 189