Bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh trực thuộc UBND thành phố Bắc Ninh

09/01/2023 10:31 Số lượt xem: 413

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1708/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh trực thuộc UBND thành phố Bắc Ninh.

Theo Quyết định trên, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh trực thuộc UBND thành phố Bắc Ninh như sau:

- Tổ chức xây dựng dự toán phân bổ nội dung công việc thực hiện các sản phẩm công ích hàng năm; Tổ chức đấu thầu, đặt hàng sản phẩm công ích; Ký hợp đồng với các công ty được giao thực hiện sản phẩm công ích trên địa bàn thành phố.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát nghiệm thu sản phẩm công ích hàng tháng, quý, năm và tổ chức thực hiện theo kế hoạch.

- Nghiệm thu, xác nhận khối lượng phát sinh ngoài chỉ tiêu, kế hoạch đã được giao theo định kỳ (quý, năm).

- Tham mưu đề xuất UBND thành phố trong lĩnh vực dịch vụ công ích đô thị, xử lý sự cố môi trường.

- Thực hiện chế độ báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ được UBND thành phố giao và theo quy định của pháp luật./.

Ngô Giang Sơn

Thống kê truy cập

Online : 7134
Đã truy cập : 138315210