Chính phủ ban hành Nghị định số 95/2023/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

01/03/2024 16:31 Số lượt xem: 206

Ngày 29/12/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký ban hành Nghị định số 95/2023/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo thay thế cho Nghị định số 162/2017/NĐ-CP; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/3/2024. 

Nghị định số 95 gồm: 06 Chương, 33 Điều (tăng 08 Điều so với Nghị định số 162/2017/NĐ-CP); ban hành kèm theo 50 biểu mẫu (tăng 03 biểu mẫu so với Nghị định số 162/2017/NĐ-CP), kết cấu lại Chương II thành 03 mục, bổ sung tên Chương III, Chương V.

Nghị định số 95/2023/NĐ-CP giữ nguyên phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP gồm quy định chi tiết thi hành 08 nội dung được Luật Tín ngưỡng, tôn giáo giao và một số biện pháp thi hành quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền quy định của Chính phủ. Tuy nhiên, trong từng điều khoản cụ thể, Nghị định số 95/2023/NĐ-CP tập trung sửa đổi, bổ sung, làm rõ một số quy định chi tiết thi hành theo hướng cụ thể hơn, phù hợp hơn với yêu cầu thực tiễn.

Nghị định số 95/2023/NĐ-CP bên cạnh việc kế thừa các quy định còn phù hợp của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP đã bổ sung nhiều quy định mới, tiến bộ, giúp cho quá trình thực hiện hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo thuận lợi hơn. Một trong các điểm mới có thể kể đến như Nghị định số 95/2023/NĐ-CP đã dành một điều giải thích các từ ngữ về công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo, công trình phụ trợ, giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp. Ngoài ra, Nghị định số 95/2023/NĐ-CP còn bổ sung các quy định về thay đổi người đại diện, thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam; đình chỉ toàn bộ hoạt động tôn giáo của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; đình chỉ hoạt động đào tạo của cơ sở đào tạo tôn giáo; phục hồi hoạt động của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; phục hồi hoạt động của cơ sở đào tạo tôn giáo; việc xác định công trình phụ trợ được miễn giấy phép xây dựng; hoạt động quyên góp; tiếp nhận tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài; hình thức tổ chức hoạt động tôn giáo, hoạt động quyên góp, tiếp nhận tài trợ; tiếp nhận hồ sơ; phân cấp, ủy quyền… Các điểm mới này góp phần hoàn thiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cũng như nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo thời gian tới.

Nghị định số 95/2023/NĐ-CP có phạm vi điều chỉnh rất rộng, có tác động đến nhiều đối tượng trong xã hội, vì vậy ngày 02/02/2024, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 75/QĐ-BNV để triển khai thi hành Nghị định số 95/2023/NĐ-CP. Theo đó, thời gian tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP được thực hiện hiệu quả như xây dựng tài liệu tuyên truyền Nghị định; Bộ trưởng Bộ Nội vụ sẽ ban hành thông tư phân cấp, ủy quyền một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của Bộ Nội vụ; UBND cấp tỉnh sẽ căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương để phân cấp hoặc ủy quyền các quyền hạn thuộc thẩm quyền của mình được quy định tại Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 95/2023/NĐ-CP cho các cơ quan, đơn vị cấp dưới đảm bảo thuận lợi trong thực hiện cũng như nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, đảm bảo phân cấp, ủy quyền theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ; tổ chức các hội nghị tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng cho các đối tượng thụ hưởng cũng như các cơ quan được Nhà nước trao quyền các nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị định số 95/2023/NĐ-CP…

Toàn văn: Nghị định số 95/2023/NĐ-CP của Chính phủQuyết định số 75/QĐ-BNV ngày 02/2/2024 của Bộ Nội vụ.

Mai Hương

Thống kê truy cập

Online : 6379
Đã truy cập : 138313170