Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân theo Hiến pháp và pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ

27/10/2023 10:00 Số lượt xem: 203

Ảnh: ST

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Kế hoạch số 319/KH-UBND ngày 03/10/2023 của UBND tỉnh Bắc Ninh về triển khai Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh năm 2023, Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch số 28/KH-SNV nhằm triển khai Ngày Pháp luật năm 2023 tại cơ quan Sở.

Sơ lược sự hình thành Ngày Pháp luật Việt Nam

Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò quan trọng đặc biệt, vừa là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với việc không ngừng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống trở thành yêu cầu cấp thiết, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp. Ngày pháp luật là một trong những hình thức, biện pháp, là mô hình triển khai cụ thể nhằm đáp ứng yêu cầu đó.

Ngày pháp luật bắt nguồn từ sáng kiến của địa phương với tính chất là một ngày sinh hoạt pháp luật tập trung để cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật. Từ mô hình này, năm 2010, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ (nay là Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương) đã hướng dẫn việc nhân rộng trên phạm vi toàn quốc và được đánh giá là một cách làm mới, tích cực, góp phần đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật hiện có. Ngày 20/6/2012, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Xuất phát từ vai trò của pháp luật, ý nghĩa của Hiến pháp năm 1946 - Bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa với những giá trị về tư tưởng pháp quyền, quyền lực thuộc về Nhân dân, bảo đảm quyền con người, quyền công dân và thực tiễn triển khai mô hình “Ngày Pháp luật”, kết hợp với tham khảo kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật đã quy định tại Điều 8: “Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”.

Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Ngày Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà thông qua Hiến pháp năm 1946. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

Cụ thể hóa nội dung này, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó quy định cụ thể nội dung, hình thức và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong tổ chức triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam.

Mục đích, ý nghĩa Ngày pháp luật Việt Nam

Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, đề cao giá trị của Hiến pháp, pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Với ý nghĩa đó, để hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Sở Nội vụ xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày pháp luật với các hành động thiết thực, toàn thể CBCCVC, người lao động cơ quan tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ liên quan đến công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật thuộc phạm vi quản lý của ngành, gắn với tổ chức thi hành pháp luật, đồng thời quán triệt, yêu cầu mọi tổ chức, cá nhân thuộc Sở nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, góp phần đưa các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống.

Xây dựng niềm tin, tình cảm, thái độ ứng xử CBCCVC, người lao động Sở phù hợp với pháp luật, tạo nên sự bền vững của ý thức pháp luật, tạo lập kỷ cương, phép nước góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật và thi hành pháp luật tại cơ quan Sở, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Để góp phần thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam thống nhất, đồng bộ, hiệu quả trên phạm vi cả nước, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh đăng tải toàn văn Kế hoạch số 28/KH-SNV của Sở Nội vụ trên Cổng điện tử Sở, địa chỉ: https://snv.bacninh.gov.vn; tiếp tục quán triệt, phổ biến, nâng cao nhận thức của các đơn vị thuộc Sở và toàn thể CBCCVC Sở về vị trí, vai trò, ý nghĩa của Hiến pháp và pháp luật trong quản lý đất nước, phát triển xã hội, tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật.

Nguyễn Thị Huế

Thống kê truy cập

Online : 4589
Đã truy cập : 119399296