Khối Thi đua các ban, cơ quan của Đảng ký giao ước thi đua năm 2023

22/02/2023 14:22 Số lượt xem: 437

Chiều 20/2 tại cơ quan Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp (CCQ&DN) tỉnh (Đơn vị được bầu làm Trưởng khối năm 2023), Khối thi đua các ban, cơ quan của Đảng tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023

Dự và chỉ trì Hội nghị có đồng chí Đỗ Đình Hữu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ& DN tỉnh, Trưởng Khối Thi đua năm 2023, cùng dự Lễ ký kết có đại diện lãnh đạo các ban, cơ quan của Đảng và lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng. 


Các đơn vị trong khối các ban, cơ quan của đảng ký giao ước thi đua năm 2023

Tại Hội nghị đại diện lãnh đạo các đơn vị trong khối đã thống nhất mục tiêu và những nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua khen thưởng năm 2023 như:

1. Chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan; Triển khai đảm bảo kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định, Quy chế ... của các cấp ủy cấp trên tới các cấp ủy, tổ chức Đảng đúng quy định; xây dựng chi bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh toàn diện; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

2. Tuyên truyền, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác giáo dục Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong tổ chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân; nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cách mạng và tính chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Khối.

Chủ động tham mưu và chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy Bắc Ninh, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII)về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

3. Thi đua thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa công vụ đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân”.

4. Luôn chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan và toàn Khối, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong từng cơ quan, đơn vị và toàn khối thi đua.

Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và tổ chức kỷ niệm  ngày truyền thống, đón nhận các danh hiệu thi đua trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 09/CT-UBND, ngày 27/9/2016 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp tỉnh Bắc Ninh.

5. Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính theo các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh góp phần đổi mới phương thức, hoạt động trong Đảng.

Thường xuyên phối hợp với các cơ quan trong tỉnh, tập trung chỉ đạo và giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội.

6. Thực hiện nghiêm túc Luật phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

7. Quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị; Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về công tác thi đua khen thưởng theo quy định.

8. Đẩy mạnh các phong trào thi đua Đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; Nâng cao đạo đức công vụ; Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị và văn hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”; phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; tiếp tục thực hiện các phong trào: “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để bị bỏ lại phía sau"; Phong trào "Doanh nghiệp Bắc Ninh hội nhập và phát triển”, Phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" gắn với tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm của Đảng, của quê hương, đất nước và các ngành. Tích cực thực hiện có hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan; đặc biệt xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; cơ quan, các đoàn thể vững mạnh toàn diện; cơ quan đạt danh hiệu "Công sở văn hóa".

Thường xuyên nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua và công tác khen thưởng trên mọi lĩnh vực. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia các hoạt động lao động sáng tạo, nhằm tạo động lực thúc đẩy thi đua, khen thưởng thực sự trở thành công tác thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị.

Phát huy những thành tích đạt được trong những năm qua, Khối Thi đua các Ban, Cơ quan của Đảng phát động tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Khối tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi Chủ đề năm 2023 của tỉnh “Đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; Nâng cao đạo đức công vụ; Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị và văn hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”.

Trần Thị Thơ

Thống kê truy cập

Online : 3692
Đã truy cập : 113008694