Khối thi đua Nội chính ký giao ước thi đua năm 2023

28/02/2023 15:40 Số lượt xem: 351

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 30/01/2023 của UBND tỉnh, sáng 28/2, tại Thanh tra tỉnh, Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh tổ chức hội nghị ký giao ước thi đua năm 2023.


Toàn cảnh Hội nghị

Theo Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh, Khối thi đua Nội chính gồm 08 cơ quan: Thanh tra tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Tư pháp; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Năm 2023, Thanh tra tỉnh là Trưởng khối thi đua.

Hội nghị đã thảo luận, thông qua dự thảo nội dung ký kết và ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Theo đó, năm 2023, các cơ quan trong Khối sẽ thi đua với các nội dung:

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, gắn với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, nhằm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu công tác năm mà mỗi đơn vị đã đăng ký, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh.

- Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua. Xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan văn hóa.

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2023 của tỉnh theo tinh thần của Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/01/2023.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan trong Khối ký giao ước thi đua

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động, nhất là trách nhiệm người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thực hiện nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu.

- Đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng, tuyên truyền điển hình tiên tiến.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các đơn vị; nâng cao chất lượng cộng tác nghiên cứu khoa học, đề tài, sáng kiến kinh nghiệm ở cơ sở.

- Gắn công tác khen thưởng với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị; sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Lê Hoàng Cúc

Thống kê truy cập

Online : 4147
Đã truy cập : 120704898